Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Pháp Sư Oánh Kha Phá Giới, Chí Thành Sám Hối Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ.


 

Trong lịch sử Trung Quốc, việc vãng sanh của pháp sư Oánh Kha tuy chúng ta không biết ở phẩm vị nào nhưng có thể đoán phẩm vị nhất định không thấp. Đó là sám tội vãng sanh, chính mình chân thật biết được mình làm sai. Ông là một người không giữ thanh qui, không giữ giới luật, một người xuất gia tạo tội nghiệp, nhưng rất may là ông tin tưởng nhân quả báo ứng. Ông biết những gì mình đã làm, tương lai nhất định đọa địa ngục. Nghĩ đến địa ngục, ông liền lo sợ, đó là cái tốt của người này. Hiện tại có rất nhiều người khi nói đến địa ngục, họ không sợ, gan to như vậy ta không thể không bội phục họ. Oánh Kha nghĩ đến đọa địa ngục liền lo sợ. Ông thỉnh giáo các đồng đạo tìm biện pháp giúp. Một đồng đạo bèn đưa ông quyển “Vãng Sanh truyện”. Xem thấy những người niệm Phật vãng sanh trong “Vãng Sanh truyện”, ông rất cảm động, thế là chính mình hạ quyết tâm, đóng phòng lại, chỉ niệm A Di Đà Phật. Ông không ngủ, cũng không ăn, không uống, chỉ một mạch niệm A Di Đà Phật suốt ba ngày ba đêm. Quả nhiên niệm A Di Đà Phật thành tắc linh, Phật A Di Đà đến nói với ông rằng ông vẫn còn mười năm dương thọ, khuyên ông cố gắng tu học, sau mười năm, đến khi lâm chung, Phật sẽ đến tiếp dẫn. Pháp sư Oánh Kha nghe rồi liền yêu cầu với Phật A Di Đà: “Con biết tập khí của chính mình quá nặng, không cưỡng nổi mê hoặc, bên ngoài vừa dẫn dụ sẽ lại tạo tội nghiệp, cho nên dương thọ mười năm không cần nữa. Hiện tại con muốn đi theo ngài, nếu không thì trong mười năm tới không biết sẽ tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp”. Phật A Di Đà nghe rồi, gật đầu nhận lời ông. Ngài hẹn sau ba ngày nữa sẽ trở lại tiếp dẫn. Việc này ông vô cùng hoan hỉ, liền mở cửa phòng báo với đại chúng trong chùa rằng ba ngày sau Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Người trong chùa nghi ngờ đầu óc ông có vấn đề, một con người xuất gia xấu đến vậy làm sao có thể vãng sanh? Tuy nhiên, mọi người vẫn chờ xem ba ngày sau thế nào. Đến ngày thứ ba, ông đi tắm thay bộ quần áo mới, chay giới thanh tịnh. Khi tụng khoá sớm, ông yêu cầu các đồng tu đưa tiễn, không tụng theo thời khoá thông thường mà tụng kinh A Di Đà, niệm A Di Đà Phật để tiễn ông. Các bạn đồng tu đương nhiên cũng rất hoan hỉ chỉ niệm A Di Đà Phật. Niệm đại khái khoảng một khắc, chừng mười lăm phút, pháp sư Oánh Kha quay ra nói với mọi người: “Phật A Di Đà đến rồi, từ biệt mọi người” ông liền đi.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích trong Đại Thừa Vô Lượng Thọ - phần 19
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.