Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Niệm Phật Không Ngớt, Khi Chết Hoa Sen Mọc Trên Quan Tài.


 

Vào thời nhà Minh, có ông Liên Hoa Thái là người đất Việt, cả đời chất phát, chỉ biết ngày đêm niệm Phật không ngưng nghỉ. Sau khi mạng chung, trên quan tài ông bỗng nhiên mọc ra một cành hoa sen. Hàng xóm kinh ngạc khen ngợi, từ đó gọi ông là Liên Hoa Thái Công.

Lời bình:

Ngu si vô trí.
Chất phác thật thà,
Tâm khẩu nhớ niệm,
Sanh Phật rõ thế,

Mọi lúc mọi nơi,
Niệm niệm không dứt,
Cả ngày Ta-bà,
Như ở Cực-Lạc,

Tuy ở lục đạo,
Đã vượt tam giới,
Suốt đời tịnh độ,
Dứt hẳn luân hồi,

Pháp môn niệm Phật,
Phương tiện thẳng tắt,
Thiện ác hiền ngu,
Đều không phân biệt./.

Nam Mô A Di Đà Phật.
(Trích Một trăm truyện niệm Phật cảm ứng, trang 22).