Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Lời Khai Thị Và Cuộc Đời Đạo Nghiệp Đến Tự Tại Ngồi Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc!


 

LỜI KHAI THỊ VÀ CUỘC ĐỜI CỦA PHÁP SƯ DIỄN ĐẠO

(Pháp sư Diễn Đạo ở chùa Linh Quang- Bắc Kinh ngồi mỉm cười tự tại vãng sanh)
Pháp sư Diễn Đạo là Hòa thượng thủ tọa tại chùa Linh Quang – Bắc Kinh thế duyên đã hết, công đức viên mãn, ngày 28/11/2020, Ngài mỉm cười mà tọa hóa, thọ 68 tuổi. Pháp sư là người Hà Nam, sanh tiền lấy việc niệm Phật làm định khóa, từng lấy thân mà bảo vệ Xá-lợi Phật khỏi nạn thiêu hủy, được tôn xưng là “Thiết La-hán”. Pháp sư sanh tử tự tại, là tấm gương tu hành của người xuất gia.


Pháp sư Diễn Đạo, pháp danh là Diễn Đạo, tự Tịnh Học. Ngài sanh ngày 23/8/1952 tại trấn Dương Sách, huyện Bí Dương, tỉnh Hà Nam. Ngày 11/4/1974, Ngài lễ Pháp sư Diệu Vân thế độ xuất gia tại chùa Phúc Huệ. Ngày 1/1/1981, Ngài thọ giới cụ túc tại chùa Quảng Tế, Bắc Kinh. Năm 1980, Ngài theo Đại Hòa thượng Hải Viên đến chùa Linh Quang, từ đó trở đi Ngài hộ trì Xá-lợi răng Phật đã mấy mươi năm. Pháp sư Diễn Đạo và Sư tôn của Ngài là Hải Viên Đại Hòa thượng đều là người Hà Nam, xuất thân từ núi Đồng Bách, tỉnh Hà Nam, thuộc hệ truyền thừa của Thiền Tông, hệ Bạch Vân, tông Lâm Tế, núi Đồng Bách.


Tại chùa Linh Quang- Bắc Kinh, Pháp sư Diễn Đạo chủ trì pháp hội, tiếp đãi khách nước ngoài (tín chúng ngoài nước). Mỗi ngày Ngài còn tiếp đãi bao lượt khách đến viếng thăm không ngớt. Trên trán của Pháp sư Diễn Đạo có một khối thịt nhô, đó chính là ấn tích từ việc mỗi ngày lạy Phật của Ngài lưu lại. Trong việc tu hành của Pháp sư Diễn Đạo, Ngài sáng tối đều niệm Phật kinh hành quanh tháp Xá-lợi răng Phật, đây cũng là một trong những định khóa của Ngài.

LÝ NIỆM TU HÀNH CỦA PHÁP SƯ DIỄN ĐẠO.

Phật pháp không có tông phái, đức Phật chính là Thầy, hành theo tấm gương của Phật, học giáo nghĩa của Phật. Học làm người như thế nào chính là cầu đạo giải thoát. Học Phật pháp Đại thừa thì phải “tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”. Người hoằng pháp phát huy năng lực của chính mình đều hoàn toàn dựa vào chánh tri chánh kiến. Không được cầu pháp ngoài tâm, ngoài tâm cầu pháp là ngoại đạo. Luân hồi trong vô lượng kiếp là do một niệm sai lầm, sớm tối hãy nên nghĩ tưởng đến A Di Đà Phật. Lao nhọc vất vả chớ oán than, đó là phước huệ song tu vậy. Khi chưa thành Phật đạo, trước hãy kết nhân duyên.

PHÁP SƯ DIỄN ĐẠO TRẢ LỜI CÁC CƯ SĨ THIỆN TÍN.

Có người hỏi: Người nóng tính, bị áp lực lớn thì phải làm sao?
Pháp sư Diễn Đạo đáp: Nóng nảy thì hỏng việc, còn tổn thương thân thể. Phải sửa, nhưng cũng đừng gấp gáp sửa, nôn nóng mong sửa thì dễ sanh đại bệnh. Việc đến thì làm, việc đi chớ lưu luyến, đừng chấp mê làm khó chính mình. Một ngày 24 giờ, thiên hạ không có việc gì khó khăn không xong cả.


 Một cư sĩ lớn tuổi hỏi nên tụng Kinh Vô Lượng Thọ thế nào?


Pháp sư Diễn Đạo đáp: Tụng kinh nhiều không bằng tụng kinh ít, tụng Kinh Vô Lượng Thọ dài dễ khởi vọng tưởng. Kinh A Di Đà ngắn, ít vọng tưởng. Người lớn tuổi niệm Phật chỉ cần có thể niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng thì thượng phẩm thượng sanh. Tụng kinh ít thì thượng phẩm trung sanh. Tụng kinh nhiều thì thượng phẩm hạ sanh. Do đây mà biết công đức của câu Phật hiệu chẳng thể nghĩ bàn.


Có người thỉnh giáo làm cách nào tìm được công việc tốt?


Pháp sư Diễn Đạo đáp: Trước hết hãy tụng kinh điển Đại Thừa, đạt đến mức tâm tịnh như nước thì sẽ có người gọi điện đến giới thiệu việc làm, công việc còn vô cùng phù hợp.


Có người bị bạo lực gia đình thỉnh giáo với Pháp sư, Pháp sư Diễn Đạo chỉ điểm sự mê lầm rằng: Cầu đức Quán Âm còn hơn đi cầu người khác.

DIỄN ĐẠO PHÁP SƯ KHAI THỊ.


Người tu hành niệm Phật đến một trình độ nhất định thì cứ niệm câu A Di Đà Phật. Tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Phật hiệu là Phật tâm, niệm Phật hiệu chính là nắm lấy chính trái tim của Phật.


Niệm Phật trước tiên phải hiểu rõ Phật lý (lý luận phương pháp) thì mới có hiệu quả. Hãy dùng phương pháp niệm Phật mà trị bệnh, bí quyết chính là: chết chặt tấm lòng nơi câu Phật hiệu.

(Trích dịch từ trang:http://mypaper.pchome.com.tw/david16800/post/1380504394?fbclid=IwAR1PxBgc8fURdtV4th23zPRXp2uM44SNJoc_vWeCtzhYuzTw2eMMmDhqrJI)

【笑著自在往生的北京靈光寺演道法師生平及開示】

    北京靈光寺首座和尚演道法師世緣已盡,功德圓滿,於2020年11月28日含笑坐化,世壽68歲。法師河南人,生前以念佛為定課,曾以身護佛舍利免遭炸毀,被譽為「鐵羅漢」。
    演道法師法名演道,字淨學,1952年8月23日生於河南省泌陽縣羊冊鎮,1974年4月11日在福慧寺禮妙雲法師剃度出家,1981年元月1日在北京廣濟寺受具足戒。1980年隨海圓大和尚到靈光寺,從此護持佛牙舍利數十年。法師的前額上有一個鼓鼓的肉肌,那是他每天拜佛留下的印記。在法師的修行中,早晚繞佛牙舍利塔念佛,也是定課之一。

- 演道法師的修行理念
佛法沒有宗派,佛陀是老師,向佛陀看齊;學佛陀的教義。學如何做人,求解脫之道。學大乘佛法,心包太虛,量週沙界。弘法人發揮自己的能量,全靠正知正見。不要心外求法,心外求法是外道。無量劫的輪轉,一念之差,朝思暮想,阿彌陀佛。任勞任怨,福慧雙修。未成佛道,先結人緣。

-有位老居士問誦《無量壽經》如何?
演道法師答:誦經多不如誦經少,誦無量壽經,長,易打妄想。彌陀經短,妄想少。老年人念佛,但能一句佛號念到底,上品上生。誦經少,上品中生。誦經多,上品下生。由此可知,佛號功德不可思議。
演道法師開示

- 修行人念佛到一定程度,就念一句阿彌陀佛。誦經不如持咒,持咒不如念佛。佛號是佛的心,念佛號就是直抓佛的心。
- 念佛首先要明白佛理才有效。用念佛方法治病,其訣竅是:讓心死在佛號上。------
- 有關詳細內容請點入連結:http://mypaper.pchome.com.tw/david16800/post/1380504394
http://mypaper.pchome.com.tw/david16800/post/1380504394

Nam Mô A Di Đà Phật 
Việt dịch: Giáo Học Vi Tiên


南无阿弥陀佛!北京灵光寺演道法师,笑着自在坐着往生,太殊胜了!灵光寺的四众弟子正在为师父打佛七送行
Nam mô A Di Đà Phật! tại Chùa Linh Quang - Bắc Kinh, Diễn Đạo Pháp sư tự tại ngồi cười mà vãng sanh, vô cùng thù thắng! Tứ chúng đệ tử chùa Linh Quang đang tổ chức Phật thất để tiễn đưa Sư phụ.

一心頂禮蓮池海會佛菩薩。。。
感恩菩薩慈悲為眾生示轉。
Nhất tâm đảnh lễ Liên trì hải hội Phật Bồ tát
Cảm ân Bồ tát từ bi vì chúng sanh thị chuyển


阿弥陀佛
轉分享:Chenqul Shi 师父脸书

A Di Đà Phật!
Trích Từ FB: Sư phụ Chenqul Shi