Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Đàn Rắn Niệm Phật, Cùng Lúc Siêu Thăng.


Vào đời nhà Minh, ở tỉnh Giang Tây có tổ Trâu Tử Doãn làm hiến bình của tỉnh Quảng Đông. Thời ấy, có vị tham tướng, tự biết nhân quả ba đời của mình, đời thứ nhất là rắn, đời thứ hai là thư sinh, đời thứ ba là chức tướng hiện nay.

Nhân khi dẫn binh chinh phạt động Man, đi qua một ngọn núi nọ, ông bảo các quân sĩ:

- Ta đời trước từng là rắn ở ngọn núi này, nay ta muốn vào núi thăm quyến thuộc xưa, các ngươi chớ có kinh sợ.

Khi vào trong hang động, ông thấy rắn nhiều vô số, tham tướng dùng ngôn ngữ rắn nói với đàn rắn:

- Khi xưa ta và các ngươi chung sống ở nơi này, chỉ vì ta biết niệm Phật một tiếng, nên liền được sanh làm người, nay làm đại tướng. Các ông sao không Niệm Phật để cầu thoát khỏi sự đau khổ này.

Đàn rắn cúi đầu như chịu nghe lời chỉ dạy.

Ngài khải hoàn trở về, ông tham tướng lại vào hang động rắn xem, thì thấy rắn đều chết sạch, là nhờ Niệm Phật mà vãng sanh rồi. Ông Trâu Công nghe việc này thấy lạ, thuật lại để truyền lại đời sau.
(Tịnh Độ thần chung quyển 10)

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích Một trăm truyện niệm Phật cảm ứng)