Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Cụ Lê Văn Bé Lạy Phật 3 Tiếng Đồng Hồ Tự Tại Vãng Sanh.


 

Cụ ông : Lê Văn Bé ( Ở đảo Phú Quốc )
Pháp danh : Thích Pháp Hải
Vãng sanh : Ngày 21 tháng 9 năm 2014
Cụ vãng sanh trong tư thế đang lạy Phật.

Trước lúc vãng sanh Cụ đã lạy Phật liên tục 3 giờ đồng hồ, sau đó an nhiên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, trước sự chứng kiến của con cháu, chứng minh cho mọi người thấy Pháp môn Niệm Phật thật không thể nghĩ bàn, chỉ cần có Lòng Tin, Phát Nguyện, và chăm chỉ niệm Phật thì sẽ đạt được thành tựu.

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường 

Nếu ai có thấy nghe
Đều phát Bồ đề tâm 
Hết một báo thân này 
Cùng sanh về Cực Lạc

Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT