Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Bồ Tát Kim Tú Hiền Mỗi Ngày Niệm 5 Vạn Câu Phật Hiệu, Biết Trước Ngày Giờ, Mặc Áo Hải Thanh Ngồi Tự Tại Vãng Sanh.


 

A Di Đà Phật!, Bồ Tát Kim Tú Hiền tự tại vãng sanh, biết trước ngày giờ, thân không bệnh khổ, 16 năm niệm Phật, là người làm công quả của Niệm Phật Đường, mỗi ngày niệm Phật 5 vạn câu. Giờ phút lâm chung, mặc áo hải thanh tự tại ngồi vãng sanh, hưởng thọ 74 tuổi.

“Cung tiễn Bồ Tát hồi quy Cực Lạc Tịnh Thổ. Cảm ân Bồ Tát từ bi thị hiện. A Di Đà Phật từ bi tiếp dẫn: Bồ Tát Kim Tú Bối
Biết trước ngày giờ (dự tri thời chí), tự tại vãng sanh.
A Di Đà Phật. Đây là Bồ Tát Kim Tú Bối của Niệm Phật Đường. Dưỡng lão nghĩa công (người làm công quả) niệm Phật giỏi nhất, năm nay 74 tuổi, niệm Phật đã được 16 năm rồi, mỗi ngày niệm Phật 5 vạn câu. Hôm nay, Bồ Tát ở nhà mặc áo hải thanh ngồi mà vãng sanh. Lâm mạng chung thời, thân vô bệnh khổ, được Phật tiếp dẫn vãng sang Tây Phương Tịnh Độ
Bồ Tát Kim Tú Bối lai tác chứng minh, niệm Phật thành Phật nhất định thành, nhìn thấu buông xả tâm vô ngại, niệm Phật thanh tịnh thoát trần ai. Quy y Tam Bảo phát Bồ đề, tín nguyện niệm Phật sanh Cực Lạc, Thế sự vô thường không như hẹn, duy hữu niệm Phật hữu chân đế, niệm Phật pháp môn phương tiện nhanh chóng, tuỳ duyên tự tại liên hoa khai.”

A Di Đà Phật