Đạo và đời

Thời điểm của cái chết không biết trước được


Ngay lúc này có nhiều người sắp chết trong bệnh viện: những người bị ung thư hay sida mà bác sĩ cho là không còn hy vọng, có thể chết sau một ngày, sau vài giờ, thậm chí có thể chỉ còn vài phút nữa. Các bệnh nhân đó được cho là sắp chết vì họ đang gần kề cái chết, nhưng họ vẫn còn một ít thời gian để sống. Họ chưa chết. Ta đừng có suy nghĩ ta chưa bệnh thì còn lâu mới chết. Không phải là nếu ta bị sida hay ung thư thì ta chết và nếu ta không bị sida hay ung thư thì ta không chết hay chưa chết sớm. Không phải như vậy đâu. Hãy nhớ là nếu vô thường đến thì ta cũng sắp chết giống như các bệnh nhân trong bệnh viện và có thể sớm hơn. Suy nghĩ theo cách này ta sẽ thấy là ta không còn nhiều thì giờ để sống để hết mình với hiện tại.

A Di Đà Phật!