Đạo và đời

[Sám Hối]: Sám Hối Với Oan Gia Ốc.


 

Truyện này của chính bản thân tôi, tôi kể năm 2015 trên trang của Quang Tử sau đó năm 2017 lại gặp lại oan gia 1 lần nữa, mọi người đọc xong có thể nói gì tôi cũng được, nhưng đừng phỉ báng Phật pháp và tâm linh, chưa thấy thì chưa chắc là không có