Đạo và đời

[Phật Tánh]: Công Đức Câu Phật Hiệu Không Thể Nghĩ Bàn. - Heo Rừng Ngũ Muội Tham Gia Phật Thất.


 

CÔNG ĐỨC CỦA CÂU PHẬT HIỆU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN✨ TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH

【“豬五妹”又下山 參加佛七法會了!】
“Heo Ngũ muội xuống núi tham gia pháp hội Phật thất”

彌陀聖號本寶珠
體悟眾生性不殊
業力不同面貌異
野豬聞法返歸途

Di Đà thánh hiệu bổn bảo châu
Thể ngộ chúng sanh tính bất thù
Nghiệp lực bất đồng diện mạo dị
Dã trư văn pháp phản quy đồ.

“Thánh hiệu Di Đà vốn là bảo châu,
Chúng sanh lãnh hội không phân biệt,
Nghiệp lực không giống, diện mạo khác,
Heo rừng nghe pháp cũng quay về”

江門觀音寺於農曆十一月十一至十七日(陽曆12月25日至12月31日)啟建“消災祈福冥陽兩利唸佛法會”,“豬五妹”在法會第一天又從山上回來了!
Chùa Quán Âm - Giang Môn tổ chức “Pháp hội niệm Phật cầu phúc tiêu tai âm dương đều lợi ích” vào ngày 11 đến 17 tháng 11 âm lịch (25 đến 31 tháng 12 dương lịch). Ngày đầu tiên của Pháp Hội, heo ngũ muội lại từ trên núi trở về.

每個眾生都有佛性,都可成佛,只因被妄想執着矇蔽,放下妄想執着,就恢復自性成佛。
Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, bởi vì vọng tưởng chấp trước che mờ, nếu buông bỏ vọng tưởng chấp trước, liền khôi phục tự tánh thành Phật

豬五妹前生造惡,受畜生果報,又因宿世的善根福德因緣,有了接觸佛法的福報;在佛法的熏陶下業障漸漸消除,身心變得柔軟;從暴躁的脾氣修成現在和藹可親,野性全消,
這正是智慧本性的顯露。
Heo Ngũ muội đời trước tạo ác, phải thọ quả báo súc sanh, Lại nhờ thiện căn phước đức nhân duyên của đời trước, có được phước báo tiếp xúc với Phật pháp
 Dưới sự hun đúc của Phật pháp, nghiệp chướng dần dần tiêu trừ, thân tâm trở nên nhu hoà, từ tính tình hung bạo hiện nay tu dưỡng thành hoà nhã, thân thiện; dã tính không còn. Đây chính là biểu hiện của bản tánh trí huệ

感恩豬五妹為我們表法,豬都能修行,何況人乎?
Cảm ân Heo Ngũ muội đã vì chúng ta mà biểu pháp, heo cũng có thể tu hành, huống chi là người? 
今生我們有幸聽經聞法,源於宿世的善根。
Đời này, chúng ta được may mắn được nghe Kinh, Pháp đều được bắt nguồn từ thiện căn của đời trước. 

人生難得今已得,
佛法難聞今已聞;
此生不向今生度,
更向何生度此生?

Thân người khó được nay đã được
Phật pháp khó nghe nay đã nghe 
(khó gặp được nhưng nay đã gặp)
Nếu như đời này không độ thân này
Thì đợi đến khi nào độ thân này?

Nam Mô A Di Đà Phật!