Đạo và đời

[PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU]: Tụng Kinh Pháp Hoa, Vào Địa Ngục Liền Được Tha.


Đời Đường ở Ung Châu, huyện Trường An có ông Cao Pháp Nhãn (là cháu huyền tôn của ông Cao Tần, quan bộc xạ đời Tùy). Vào niên hiệu Long Sóc năm thứ 3, ngày 25/1 đến Trung đài dự thi, buổi trưa thi xong cỡi ngựa về nhà.
 

Nhà ông ở góc phía Nam phường Nghĩa Ninh, phía Đông chùa Hóa Độ. Giữa đường bỗng dưng ông thấy một đám người cưỡi ngựa rượt bắt, sợ quá, ông thúc ngựa chạy về gần đến nhà, không may té ngựa ,ngất đi rồi chết, mọi người nhìn thấy truy hô, người nhà vội đến khiêng về. Đến sáng ngày sau tự dưng sống lại.

Ông Nhãn bảo người nhà rằng:
“Ta bị quỷ bắt đến địa ngục, thấy vua Diêm la ngồi trên tòa cao, vẻ mặt giận dữ mắng ta rằng:
- Ngươi sao lại đến chùa Hóa Độ trong phòng thầy Minh Tạng ăn trái cây của Thường trụ Tăng?

Nói xong, bắt ta nuốt 400 hòn sắt nóng, đương lúc nuốt thời cổ họng nghẹn, bỏng rát, khiến thân thể co rút lại, biến làm màu đỏ, đau đớn khủng khiếp, cứ thế chết đi sống lại”,
Lại có bọn quỷ hiện đến bắt dẫn đến chỗ vua Diêm Vương. Vua quở:

“Tại sao ngươi không kính Tam Bảo, dám rêu rao lỗi xấu của chư Tăng? Ngươi nuốt sắt xong sẽ bị cày lưỡi”.
Vậy là, sau khi nuốt sắt nóng xong , sáng sớm lại bị dẫn đến địa ngục chịu hình phạt sắt cày lưỡi. Tự thấy lưỡi mình dài đến vạn dặm.

Vua lại bảo ngục tốt: “Người này nói việc hay dở của Tam Bảo, đem búa lớn lại chặt bỏ lưỡi nó”.

Ngục tốt chặt mãi không đứt. Vua truyền lệnh đem lưỡi bỏ vào vạc nước sôi nấu, nhưng nấu mãi không rã. Vua lấy làm lạ hỏi?

Ông Nhãn thưa: “Tôi có từng đọc Kinh Pháp Hoa một lượt”. Vua liền tra sổ công đức, thấy trong án có ghi: “Đọc một bộ Kinh Pháp Hoa”. Vua liền truyền thả cho về.

Ông Nhãn sống lại, người đến thăm xem như đi chợ, người nghe thấy phát tâm tu hành rất đông. Cả nhà ông Nhãn từ đó rất mực kính tin Tam Bảo, gắng chí tinh tấn tu hành, hằng răn nhắc nhau không hề nhàm mỏi.

Tam Bảo là con thuyền từ báu đưa chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử. Kính thời phước vô lượng, khinh thời họa không nhỏ, Phật là Đấng Chí Tôn, Pháp là Thánh dược, Tăng là biểu hiện của Phật và Pháp, ông Nhãn khinh Tăng mà phải tội, lại nhờ đọc Kinh Pháp Hoa mà khỏi tai ương.

Chỉ đọc có một bộ Kinh Pháp Hoa mà lưỡi chặt không đứt, nấu không rã, làm đến đỗi vua Diêm La phải kinh sợ mà mau đưa về, đó là chưa kể đến vô lượng phước đức trải suốt vô số kiếp sau. Huống là người đọc hai bộ, ba bộ đến trăm nghìn bộ.
Nếu người nào chí thành tụng niệm Kinh Pháp Hoa thời công đức Vô lượng vô biên – tội nghiệp đều tiêu – phước lành đầy đủ. Sau khi xả báo thân hiện tại, quyết chắc sẽ cảm thành thân vàng Kim Cang ở vị lai.

Nam Mô A Di Đà Phật!