Đạo và đời

[Phật Pháp Nhiệm Màu]: Chép Kinh Cứu Cha Mẹ Thoát Khỏi Địa Ngục, Quỷ Đói.


Ở huyện Sơn Âm tại Cối Kê, có một thư sinh, nhân thấy trong người đau yếu, phát nguyện chép kinh Duy Ma Cật.

Mới vừa lập nguyện, đêm lại nằm mộng thấy một thiên nữ dùng tay xoa đầu, thức dậy bệnh dường như khỏi hẳn.
Thư sinh càng thêm tin, chép luôn mấy ngày xong một bộ, lại vì cầu siêu độ cho song thân đã qua đời, nên chép một bộ nữa.

Vừa chép đến phẩm "Vấn Tật", đêm ấy thư sinh nằm mơ thấy một vị thiên tử tướng mạo nghiêm đẹp, cỡi mây bay đến bảo :
- Ta là cha của con, vì nghiệp ác nên đọa vào địa ngục Hắc Am. Khi con vì cha mẹ chép kinh, bỗng có ánh sáng soi đến, ta được thoát khổ sinh lên cõi trời. Nay ta được an vui nên đến đây cho con rõ.

Thư sinh hỏi:
- Mẹ con hiện giờ ở đâu?

Đáp:
- Mẹ con do nghiệp tham lam bỏn sẻn, nên đọa trong loại ngạ quỷ. Khi con chép đến phẩm “Phật Quốc”, mẹ con sẽ được sinh về thế giới Vô Động của Đức Phật A Súc Bệ. Không bao lâu, ta cũng sinh sẽ sinh về cõi nước thanh tịnh ấy. Vậy con hãy ân cần chép cho xong.
Thức giấc, thư sinh cảm động rơi lệ, tinh thành chép hết bộ kinh, rồi thiết lễ cúng dường. Đêm ấy, lại mộng thấy một quan nhân mặc dị phục, cầm cờ đến bảo:

- Trong điệp triệu thỉnh của Vua Diêm la có tên ông, đáng lí ông phải chết. Nhưng vì chép kinh Duy-Ma, nên sẽ sinh về cõi Phật Kim Túc. Minh phủ tăng thọ cho ông sống thêm hai mươi năm nữa. Vậy, hãy cố gắng tu hành chớ nên biếng trễ.
Hai mươi năm sau, khi đã bảy mươi chín tuổi, thư sinh mãn phần. Khi chết, thân ông ánh hiện sắc vàng chói. Mọi người cho đó là điềm sinh về cõi Phật Kim Túc.

Nam Mô A Di Đà Phật!