Đạo và đời

[PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU]: Bệnh Viện Trả Về Phật Pháp Cứu Sống - Giảm Chứng Lỡ Loét Màng Nhĩ Nhờ Phóng Sanh.


Tôi có một người bạn tên là Chu Kiến Hạo, năm anh ấy bắt đầu vào đại học kiến trúc, thì cảm thấy lỗ tai mình rất khó chịu, sau đó bắt đầu điếc dần, đi khám mới biết màng nhĩ bị loét, lúc này chỉ còn nghe rất nhỏ, mỗi khi muốn nghe ai nói gì, thì anh phải lại sát bên họ, lấy tay bịt lỗ tai bị loét lại, mới nghe được.
 

Anh ta quyết định chọn cách phóng sinh cầu cho lành bệnh, nên hàng tháng thường ra chợ mua các con vật sắp bị giết mổ để phóng sinh. Sau này tôi dạy anh, muốn phóng sinh thì nên y theo theo Nghi phóng sinh mà làm, công đức sẽ lớn hơn bội lần.

Không lâu sau, trước khi tốt nghiệp, kỳ tích xuất hiện, tự nhiên bệnh loét màng nhĩ của anh được khỏi, tai anh nghe được một cách bình thường mà chẳng thuốc thang gì cả.
Nếu chúng ta chỉ phóng sinh không thôi, thì cũng được phước báo đó, nhưng đối với con vật thì chúng không được lợi ích lớn, do nghiệp lực nên đời sau rất có thể chúng đầu thai làm súc sinh trở lại ; nhưng nếu chúng ta y theo “Nghi Thức Phóng Sinh” mà phóng sinh, như trước khi phóng sinh nên quy y cho chúng, khai thị, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật ” 108 lần cho chúng nghe, chắc chắn đời sau chúng sẽ được đầu thai làm người hoặc vãng sinh Cực Lạc, nhờ nhân duyên quy y, nghe được Phật hiệu hôm nay, đời sau chúng sẽ biết tu tập và giải thoát khỏi lục đạo luân hồi, vì thế công đức của chúng ta thật vô lượng. Sau đây là nghi thức phóng sinh :

NGHI THỨC PHÓNG SINH :
Cúi đầu lạy Đức Như Lai Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.
Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.
Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! ( 3 lạy)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ! (1 lạy)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ! (1 lạy)
Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)
Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn:
Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha. (3 lần )
Tịnh tam nghiệp chân ngôn :
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần )
Phổ cúng dường chân ngôn :
Án nga nga nãng, tam bà phạ, phiệt nhật ra hồng. (3 lần )
Phổ triệu thỉnh chân ngôn :
Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga đá da. (3 lần)
Phá địa ngục chân ngôn :
Án già la, đế gia sa bà ha (3 lần)
Giải oán kết chân ngôn :
Án tam đà la, già đà , sa bà ha (3 lần)
Diệt định nghiệp chân ngôn :
Án bát ra mạt lân, đà nảnh, ta bà ha (3 lần)
Tịnh pháp giới chân ngôn :
Án lam toá ha (3 lần )

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau độ các chúng sanh,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được qua biển khổ,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục,
địa ngục liền mau tự tiêu diệt,
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.
Ngạ quỷ liền được tự no đủ,
Nếu con hướng về chúng Tu La,
Tu la tâm ác tự điều phục,
Nếu con hướng về các súc sanh,
súc sanh tự được trí huệ lớn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !
(7 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật ! (7 lần)
*******************

Nam-mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI
(Chú Đại Bi)
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa. Na ma bà tát đa ,na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, Cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da.
Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ, bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na,
Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba- la- mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ – tưởng – hành – thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn -nhĩ -tỷ -thiệt -thân -ý, vô sắc-thanh-hương-vị- xúc-pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba-la-mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba- la -mật đa cố, đắc A-nậu-đa-la-Tam-miệu-Tam- bồ- đề.
Cố tri Bát nhã Ba-la-mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba-la- mật đa chú, tức thuyết chú viết :
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

VĂN PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN THẬP HẠNH:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !(1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !(1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo !(1 lạy)
Con xin đem tấm lòng thành
Vô biên tha thiết, trời xanh thấu cùng. Dưới chân Từ Phụ bao dung. Phát lên lời nguyện vô cùng vô biên.(1 lạy)
Nguyện rằng Chư Phật thiêng liêng. Mười phương quá khứ, hiện tiền, vị lai. Con xin lễ kính các Ngài. Trọn tâm tha thiết, chẳng phai nhạt lòng.(1 lạy)
Nguyện con ngữ ý sạch trong
Ngợi ca cùng tột Đức–Công sâu dày. Mười phương Đức Phật xưa nay.
Vô biên Trí – Hạnh, lớn thay không cùng.(1 lạy)
Nguyện đem bảo vật cúng dường
Tòa sen, đèn lọng, hoa hương ..v.v… vô vàn. Con dâng cúng Phật hân hoan. Dù cho thịt nát, xương tan cũng đành
Pháp cúng dường–không gì sánh :
Y theo Chánh Đạo, thực hành thâm sâu. Trọn nên Phật Quả nhiệm màu. Độ sinh vô lượng, vẹn câu “cúng dường”.(1 lạy)
Nguyện bao lầm lỗi còn vương
Đem ra sám hối, triệt đường si mê.
Vô biên tội – chướng nặng nề
Quyết tâm trừ diệt, trăm bề sạch trong.(1 lạy)
Nguyện trong khắp cõi hư không
Thấy nghe công đức, khởi lòng hân hoan. Trên của Phật – Thánh, dưới phàm. Trọn tâm tùy hỉ, vô vàn vô biên.(1 lạy)
Nguyện khi thời khắc thiêng liêng
Thế Tôn thành Đạo, con liền thiết tha. Quỳ dâng muôn vạn thiên hoa. Khẩn xin Phật thuyết bao la Pháp màu.(1 lạy)
Nguyện khi Phật trụ đã lâu. Người toan thị hiện vào sâu Niết Bàn.
Con liền khẩn thiết xin van
Thỉnh Phật trụ thế muôn ngàn lâu xa.(1 lạy)
Nguyện bao Hạnh–Trí mênh mang. Của mười phương Phật, vô vàn kiếp tu. Con xin học tập, cho dù nát thân, bỏ mạng, quyết tu cho thành.(1 lạy)
Nguyện khắp tất thảy chúng sanh
Muôn sai vạn khác, quẩn quanh luân hồi. Vô biên kiếp cũng không thôi. Con xin cung phụng, đắp bồi Đạo tâm. Độ tất cả thoát trầm luân. Thành ngôi Chánh Giác, muôn phần an nhiên.(1 lạy)
Nguyện bao công đức kể trên
Con đem phước báu vô biên xin dành. Hồi hướng khắp nẻo chúng sanh. Trọn nên Phật Quả, trọn thành Pháp thân.(1 lạy)
Phổ Hiền mười nguyện Thánh nhân. Xin vô lượng kiếp quyết tâm phụng trì. Hư không cùng tận, có khi. Còn mười nguyện đó chẳng khi nào dừng.
Thân – khẩu – ý nghiệp chẳng ngưng. Nối nhau không hở trong từng phút giây. Vĩnh viễn chẳng thể lung lay. Xin trên Tam Bảo chứng ngay lòng thành.(1 lạy)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !(1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát !(1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo !(1 lạy)
*************************

Dương chi tịnh thủy,
Biến sai tam-thiên,
Tánh không bát-đức lợi nhơn thiên,
Pháp-giới quảng tăng diên,
Diệt tội tiêu khiên,
Hỏa-diệm hóa hồng-liên.

Nam-mô Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát.
(3 lần – 1 lạy)
Nam-mô Thường Trụ Thập Phương Phật.(1 lạy )
Nam-mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.(1 lạy )
Nam-mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.(1 lạy )

KỆ GIẢI NGHIỆP
Chúng sanh đây có bấy nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn. Các ngươi trước lòng trần tục lắm. Nên kiếp nầy chìm đắm sông mê. Bấy lâu chẳng biết tu trì. Gây bao tội ác lại về mình mang. Sống đọa đầy chết thường đau khổ. Lông, da, sừng có đỡ được đâu. Dù là bay trước lặn sau. Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi. Tát cạn bắt cùng, hơi hun độc. Lúc đó dù kêu khốc ai thương. Nằm trên chốc thớt lạ thường. Hồn còn phảng phất nấu rang xoong rồi. Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc. May sao nhờ các bậc thiện nhân. Cứu cho ngươi được thoát thân. Ðến đây lại được nhờ ân Pháp mầu. Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng :
Chúng sanh Quy Y Phật
Chúng sanh Quy Y Pháp
Chúng sanh Quy Y Tăng
Chúng sanh Quy Y Phật không đọa địa ngục.
Chúng sanh Quy Y Pháp không đọa ngạ quỷ.
Chúng sanh Quy Y Tăng không đọa bàng sanh.
Chúng sanh Quy Y Phật rồi
Chúng sanh Quy Y Pháp rồi
Chúng sanh Quy Y Tăng rồi
Quy rồi tội chướng sạch băng
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi.
Phát tâm tu sau rồi được hưởng
Về Phương Tây sung sướng đời đời.
Lên tòa sen hưởng thảnh thơi
Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh.
Cùng nhau dốc một lòng thành
Cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân.

TÁN LỄ
A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,
Cám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang-trung hóa Phật vô-số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật. (1 lạy )

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (48 lần)

CHÚ VÃNG SINH
Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. ( 3 lần)

Con nguyện hồi hướng công đức tụng niệm này đến tất cả chúng sinh đây, nguyện cho chúng sinh đây được tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm an lạc, thanh tịnh các tập khí , tăng trưởng Bồ Đề Tâm, mau sinh Tịnh Độ, sớm viên thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh.

TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát Vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại-chúng, nhất thiết vô ngại.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Từ Long (Trích Nhân quả báo ứng, những điều mắt thấy tai nghe_ Tịnh Tùng)