Đạo và đời

[Phật Pháp]: Nên Biết Rằng Táo Quân Không Chỉ 23 Tháng Chạp Âm Lịch Mới Ghi Chép Tội Lỗi Báo Cáo Ngọc Hoàng.


Bạn xem, cả năm có một ngày phóng sanh là Tết Ông Táo. Tại sao bạn không nhân cơ hội này mà giúp gia đình mình tu thiện bằng cách bỏ thêm ít tiền để cứu thật nhiều sinh mạng chứ.

Nên biết rằng Táo Quân không chỉ 23 tháng chạp Âm Lịch mới ghi chép tội lỗi của người để báo cáo lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà mỗi cuối tháng Táo Quân đều trình báo tội lỗi của người trong hằng ngày. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên ghi rõ ràng rằng:

Tam Thi thần trong thân
Ngày Canh Thân báo cáo
Tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế
Tội lỗi của người đời.

Đến cuối mỗi tháng qua
Táo Quân ngài cũng vậy
Tấu trình tại Thiên Tào
Bẩm báo việc trần gian.

Chú Giải:

Thần Tam-Thi (cũng gọi là Thần Tam-Bành):

1. Thượng Thi-Thần Thanh-Cô tên Bành-Cư, ở nơi đầu người, làm cho người hay suy nghĩ bâng khuâng, nên mắt mờ tóc rụng.  
2. Trung-Thi-Thần Bạch-Cô tên Bành-Chất ở nơi ruột người, gây cho người háu ăn, mau quên và làm chuyện ác.  
3. Hạ-Thi-Thần Huyết-Cô tên Bành-Kiều ở dưới chân người, làm cho người háo sắc và háo sát. Thần-Tam-Thi đều mong nguời làm việc xấu và chết sớm để khỏi giữ xác và hưởng vật cúng tế, nên mỗi khi đến ngày canh-thân (sáu mươi ngày có một ngày canh-thân), đều lên Thiên-Tào mà tâu việc xấu của nguời, mong người bị tội. Nếu người tu hành thanh tâm quả dục thì Thần Tam-Thi sẽ Không có trạng để cáo. Thầy Trình-Tử có thơ:  

Bất thủ Canh-thân cánh bất nghi, 
Thử tâm thường dữ Đạo tương y,
Đế-Thiên dĩ tự tri hành chỉ, 
Nhậm nhĩ Tam-Bành thuyết thị phi. 

(Tuy biết là ngày Canh-thân nhưng không lo sợ, vì trong lòng luôn luôn hợp với đạo. Trời đã biết được lòng ta như thế, ta há lại sợ Tam-Bành tâu thị phi hay sao)

Nam Mô A Di Đà Phật 
Hoan hỉ coppy đăng tải, chia sẻ rộng rãi kết thiện duyên !