Đạo và đời

[PHẬT DẠY]: Tám Điều Diệt Trừ Tám Đối.


1. Đừng chỉ trích người khác, trước mặt cùng sau lưng, hay bất cứ nơi nào, oán đối tự tiêu diệt.

2. Đừng tự đề cao mình, đừng thiên ái về mình, đừng cho mình số một, chấm dứt tâm hơn thua, oán đối tự tiêu diệt.

3. Sống chánh niệm tỉnh giác, buông bỏ tham dục, vắng bặt mọi mưu cầu, đừng nặng nề lợi nhuận, oán đối tự tiêu diệt.

4. Đừng tự khoe đạo đức, đừng tự khoe tài năng, sống chân thật khiêm cung, nhiệt tâm trong hành động, oán đối tự tiêu diệt.

5. Không ba hoa chích choè, không tìm cầu hình thức, sống thật có nội dung, với niềm tin thanh tịnh, oán đối tự tiêu diệt.

6. Khi vui không lời hứa, khi giận không lời trách, quay về tự quán sát, giữ tâm ý lắng trong, oán đối tự tiêu diệt.

7. Hãy giữ tâm bình thản, trước kẻ oán người thân thuận nghịch đều dược liệu, nuôi lớn tâm bồ đề, oán đối tự tiêu diệt.

8. Đừng tự cho mình đúng, đừng kết luận người sai, đúng sai đều huyễn mộng, thường quán sát như thế, oán đối tự tiêu diệt.

Nam Mô A Di Đà Phật.