Đạo và đời

[Niệm Phật]: Người Niệm Phật, Quỷ Thần Tôn Kính, Tương Lai Thành Phật.


  

Mỗ là người dân thôn Hải Xương, có mụ già chết, hồn ốp vào người nhà kể về các chuyện lúc sống cùng sự báo ứng ở âm phủ rất là rành rẽ.
Người nhà xúm quanh mà nghe. Mỗ ở giữa đám ấy, bỗng nhiếp tâm niệm Phật.

-- Hồn mụ bèn bảo:
Ngươi cứ thường xuyên như vậy, lo gì mà chẳng thành Phật Đạo.

-- Hỏi: Vì sao?

-- Đáp: Vì ngươi tâm niệm Phật A Di Đà.

-- Hỏi: Vì sao mà biết.

-- Đáp: Vì thấy thân ngươi tỏa sáng.

Người dân quê ấy một chữ chẳng biết, mới chỉ niệm Phật một thoáng mà còn khiến ma quỷ kính nể, huống hồ là người tu lâu?
Cho nên công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích: Trúc Song Tùy Bút - Liên Trì Đại Sư trước tác)