Đạo và đời

[NHÂN QUẢ - LUÂN HỒI]: Vua Đường Thái Tông Nhập Xác, Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ.


 

VUA ĐƯỜNG THÁI TÔNG NHẬP XÁC VÀO HOÀNG HẬU TÌM TỂ TƯỚNG CẦU GIẢI THOÁT, HOÀNG HẬU VÀ TỂ TƯỚNG NĂM XƯA CỦA VUA HIỆN NAY ĐỀU THEO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG NIỆM PHẬT.

Cái đại nạn này lớn tới mức độ nào? rất thảm, rất thảm mà, hiện nay người trong thế giới này phải làm sao? Làm sao giúp đỡ họ?thảm tới mức toàn thân kích động, cái thế giới này sao lại thảm thế, rất thảm, rất thảm mà, rất thảm, rất thảm, vậy Lý Thế Dân à.
Bây giờ chúng tôi phải làm sao để chúng sanh quay đầu nhanh chóng?
Hoằng Pháp, Hoằng Pháp.
Vấn đề bây giờ là tâm người gấp gáp không có cách nào thì làm sao?
Tăng tốc độ!

Bằng phương pháp nào? phải làm phương pháp nào để Hoằng Pháp, cái chính dễ nhất mà hiệu quả là gì?
Niệm Phật.
Người không tin Phật thì sao?

Chúng sinh ngu si Niệm Phật là tốt nhất. Tôi nói mọi người nghe, cái thế giới này chỉ có thể là niệm Phật, tu cái gì khác nữa đều không kịp nữa rồi, không kịp nữa ,các người không kịp nữa, mau mau niệm Phật, thực sự không kịp nữa rồi, nhanh được phải nhanh lên, niệm Phật. Tôi cầu xin mọi người hãy niệm Phật đi, mỗi người đều phải niệm Phật, mỗi người phải niệm, niệm Phật, chỉ có cách niệm Phật. Chúng sanh hiện nay chỉ cầu danh văn lợi dưỡng, tranh tài sản tài phú, họ không biết ,đều là giả, ông xem Lý Thế Dân tôi một đời Minh Quân, đã biến thành như thế này, mọi người xem, hôm nay tôi muốn mọi người xem thấy, tôi còn phải niệm Phật, các ông vẫn chưa niệm, một đời Minh Quân như tôi đều đã Niệm Phật rồi, các người sao còn chưa lo niệm. Người này nay rất khó độ, khó độ, quá khó độ rồi, cái thế giới này đều loạn rồi. Tôi vừa xem thì cái gì đây? đây là cái thế giới điên loạn gì vậy? không cần lưu luyến, điên đảo, đúng là điên đảo, không được lưu luyến. Bởi vậy tôi không còn lưu luyến, nên tôi rất muốn nhanh chóng đến Thế Giới Cực Lạc, rời khỏi cái thế gian này đi, đều phải đi, đưa Hoàng Hậu đi theo, đừng lưu luyến, yên tâm, cô ấy thừa sức thành Phật, vì quá yêu ông chồng, đời này phải thành Phật, cô ấy có thể, ông phải bỏ tình chấp của cô ấy, điên đảo, mê hoặc, ngốc, ngốc, quá là ngốc.

Ông tin Phật sao đoạ địa ngục? sao đoạ địa ngục vậy?
Tôi đã tạo nghiệp địa ngục, giết người quá nhiều, cả người Trung Quốc lẫn ngoại quốc.

Đường Huyền Trang biết chứ, ông ấy lúc đó là Quốc Sư?
Đúng, Đường Huyền Trang, ông ấy là Quốc Sư của ta.
Đường Huyền Trang hiện ông ấy đang ở đâu?
Ông ấy hiện đang ở Thế Giới Cực Lạc!

Đến Thế Giới Cực Lạc thành Phật chưa? Đã thành rồi.
Sao ông không tìm ông ta nhờ ông ta độ cho ông? Tại sao lại tìm tôi?
Nhân duyên của tôi và ông mới gọi là lớn.
Nói xem chúng ta là nhân duyên gì?

ông là thừa tướng của ta, tể tướng, ông là tể tướng của ta, thời đó có vị gọi là Ngụy Trưng, ông chính là Ngụy Trưng, ông chính là Ngụy Trưng, ông là Ngụy Trưng mà ông không biết sao? Thừa tướng của ta, ta là hoàng đế của ông, ông là Ngụy Trưng, ông khuyên ta không nên giết nhiều người nhưng ta lại chấp mê bất ngộ, tể tướng tốt của ta, tại sao ta lại giết nhiều người thế nầy?Minh Quân thì đã là sao, giết người chính là tội.

Lúc bấy giờ Đường Huyền Trang là Quốc Sư của ông nay đã thành Phật, sao ông không đến thế giới Cực Lạc?

Thế giới Cực Lạc, tôi không đến được, đi không được.

Lão pháp sư Tịnh Không giảng kinh ở đây 24/24, ông hiểu không? hiểu chứ...
.......
Hiện nay đều là danh lợi làm tôi đau đầu, thương xót, đó đều là giả cả, không phải tranh những thứ đó làm gì, lãng phí thời gian, giả nhiều, cũng không trách được, thế giới này cái gì cũng giả, giả hết mà, ông nói phải giả không, ông nghĩ thực có tốt, Thế thì Phật Bồ Tát không sốt ruột như vậy, Phật Bồ Tát gấp hơn ông, Phật Bồ Tát sốt ruột. Tôi cũng vậy, làm tùy duyên, cũng là việc tốt làm, ông làm thì tốt rồi, vị Pháp Sư Tịnh Không, Tịnh Không Pháp Sư cũng là Ân Sư của tôi, ông biết mà?

Tôi biết, tôi rất thích Pháp sư Tịnh Không, tôi thấy ông ấy làm tốt. Hòa thượng Tịnh Không (và những ai khuyên chúng ta niệm Phật) là tốt, không có người thứ hai, không được tin người thứ hai, chắc chắn là không rồi, đừng nên tiếp xúc duyên bên ngoài, chỉ tin Pháp Sư Tịnh Không, Tịnh Không Pháp Sư tốt, thực sự tốt, Người vô cùng tốt. Chúng sanh thế gian ác nghiệp đều đến cùng tận rồi, sát đạo dâm vọng tới đều cùng tận, cùng tận rồi, đều tạo nghiệp, vì cái thế gian này tạo nghiệp quá nặng. Toàn bộ cộng nghiệp quá nặng, đều tạo nghiệp địa ngục, trời đất ơi. Tôi vừa xem qua thì tất cả đều là nghiệp địa ngục, nói xem có ai không tạo, ông không có sao, ông không tạo sao, đều tạo hết, ông nghĩ bản thân không có sao, đều tạo cả, vậy mới nói nếu không cố gắng niệm Phật, không đến Thế Giới Cực Lạc được thì sẽ đọa địa ngục, thập bát giới lục đạo không tính, chỉ có hai con đường, nói cũng không tin, họ còn nghĩ có thể được về cõi người, cũng có thể lên được cõi trời,tự tưởng rằng mình có thể lên trời được, làm gì tốt được như vậy, đều là nghiệp địa ngục, đều là địa ngục, trong lòng tôi rất rõ.

Vậy phải làm sao? thức tỉnh một người cũng là làm?

không tỉnh đâu! Pháp Sư Tịnh Không cũng nói rồi, người hiện nay có 2 con đường là địa ngục hoặc Thế giới Cực Lạc, ai tin đâu, nghĩ lời nói đó là giả. Pháp Sư là chân tâm, chỉ có lời Pháp Sư mới là chân tâm, các ông còn muốn tin ai, có một số ngu muội đi tin cái này cái nọ, cả thế giới nghe tôi, tin một mình Pháp Sư Tịnh Không thôi, Pháp sư Tịnh Không giảng là sự thật, còn lại giả hết, tin cái khác xem như xong, lãng phí thời gian...

Nam Mô A Di Đà Phật!