Đạo và đời

[LÁ THƯ TỊNH ĐỘ]: Chỉ Có Pháp Trì Danh Niệm Phật Nhiếp Mọi Căn Cơ Rất Rộng, Đã Dễ Tu Lại Không Khởi Các Việc Ma.


MÔN NIỆM PHẬT ƯỚC CÓ BỐN PHÁP: TRÌ DANH, QUÁN TƯỞNG, QUÁN TƯỢNG VÀ THẬT TƯỚNG. TỰU TRUNG, CHỈ CÓ PHÁP TRÌ DANH NHIẾP CƠ RẤT RỘNG, ĐÃ DỄ TU LẠI KHÔNG KHỞI CÁC VIỆC MA. THIỆN ĐẠO HÒA THƯỢNG (TƯƠNG TRUYỀN HÓA THÂN CỦA PHẬT A DI ĐÀ) DẠY: "CHÚNG SANH ĐỜI MẠT PHÁP THẦN THỨC RỐI LOẠN, ĐEM TÂM THÔ MÀ QUÁN CẢNH NHIỆM, QUYẾT KHÓ THÀNH CÔNG". A DI ĐÀ PHẬT. _()_

Nếu muốn quán tưởng, phải xem kỹ Quán Kinh và hiểu rõ những lý: tức tâm là Phật, tâm tịnh Phật hiện, các cảnh đều duy tâm không nên chấp trước... Đã rõ cảnh không phải từ bên ngoài đến, không sanh chấp trước thì cảnh càng nhiệm mầu, tâm càng thuần nhất. Nếu được như thế, sự lợi ích của quán tưởng đâu phải kém nhỏ, tầm thường? 

Trái lại, như cảnh quán chẳng thuần, lẽ đạo chưa thấu suốt, chỉ đem tâm vội gấp muốn thấy cảnh thì toàn thể là vọng, đã không được thông cảm với Phật, còn làm nhân cho việc ma. Bởi do gấp muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, khiến cho oan gia nhiều kiếp về trước nhân cơ hội đó hóa hiện cảnh giới để làm cho hành giả mê lầm. Lúc ban sơ dụng tâm đã không chơn, đâu biết đó là cảnh ma hiện, nên vui mừng khấp khởi, tình niệm chẳng yên. Nhân đó, ma liền dựa vào làm cho mê tâm mất tánh. Chừng ấy dù có Phật hiện thân cũng không biết làm sao cứu độ! 

Vậy cư sĩ nên lượng xét căn cơ mình, đừng quá ham việc cao xa, thành ra muốn lợi trở lại mang hại. Thiện Đạo Hòa Thượng nói: 'Chúng sanh đời mạt pháp thần thức rối loạn, đem tâm thô quán cảnh nhiệm, quyết khó thành công.' Cho nên đức Phật thương xót, riêng mở môn Trì Danh, vì sợ có kẻ không khéo dụng tâm, lạc vào ma cảnh. Tu theo phép Trì Danh rất dễ, chỉ giữ một niệm nối nhau sẽ được vãng sanh. Lại sự chí thành khẩn thiết cũng là phương pháp mầu để trị tâm vọng và ma cảnh. 
Cư Sĩ nên xét lại kỹ và đem hết tâm lực cố gắng tu hành! 


Nam Mô A Di Đà Phật!