Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Ý Nghĩa Chân Thật Của Thọ Trì Tam Quy.


 

Chúng ta chân thật thọ Tam Quy, bây giờ Tam Quy là giả, không phải thật! Thật sự thọ Tam Quy phải giống như trong “Pháp Bảo Đàn Kinh” nói. Lục Tổ truyền thọ Tam Quy không nói: “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”, không nói như vậy! Ngài đã đổi chữ, Ngài nói: “quy y Giác, quy y Chánh, quy y Tịnh”. Thời Lục Tổ, Phật pháp truyền đến Trung Quốc đã 700 năm. Khoảng cách giữa Lục Tổ với chúng ta là 1300 năm. 700 năm thời gian không ngắn, nên truyền thừa từ đời này qua đời khác hình như có chút biến chất. Nếu không có biến chất, Lục Tổ nhất định là “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”, nhất định là theo cách này! Biến chất là gì? Giữ lại hình thức nhưng thực chất rất lơ là. Nên Ngài đưa ra “quy y Phật”, Đức Phật là bậc giác ngộ, “quy y Pháp”, Pháp là chánh pháp, “quy y Tịnh”, Tăng là thanh tịnh (lục căn thanh tịnh không nhiễm chút trần). Lục Tổ Huệ Năng truyền Tam Quy là dạy chúng ta “Quy Y Tự Tánh Tam Bảo”, “Tự Tánh Giác” là Phật bảo, “Tự Tánh Chánh” là Pháp bảo, “Tự Tánh Tịnh” là Tăng bảo. Ý nghĩa chân thật khi truyền thọ Tam Quy chính là như vậy! Thọ trì Tam Quy chính là đãnh lễ thầy, lạy thầy để thầy dạy ta tu hành. Trước tiên đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành truyền cho chúng ta. Tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh này chính là “Giác, Chánh, Tịnh”. Quý vị xem đề Kinh (Vô Lượng Thọ) này của chúng ta là “Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác”, Giác là Phật bảo, Bình Đẳng là Pháp bảo, Thanh Tịnh là Tăng bảo. Trên đề Kinh này đầy đủ Tam bảo! Thanh Tịnh là Giới học, Bình Đẳng là Định học, Giác là Huệ học, đầy đủ Tam học. Quý vị nghĩ xem Kinh này có vi diệu không? Truyền thọ này chính là nói, đời này chúng ta đã có phương hướng, đã có mục đích. Chúng ta phải tận lực Thọ Trì suốt đời. Mọi lúc, mọi nơi bất luận là tu pháp môn nào, nhất định phải tương ưng với “Giác, Chánh, Tịnh”. Nếu không tương ưng với “Giác, Chánh, Tịnh” như vậy chứng tỏ đã sai lầm! chúng ta không phải học Phật mà học ngoại đạo. Dùng điều này làm tiêu chuẩn, hiện nay gọi là dùng điều này làm tiêu chí. Ta không rời xa nó, như vậy chính là đang trên con đường đạo của Phật. Rời xa nó thì không phải là Phật đạo. Cho nên chân thật thọ Tam Quy sẽ có 36 vị thần hộ pháp bảo hộ, 36 vị còn nhiều hơn 5 giới (Kinh nói 25 vị). Tam Quy này ta phải chân thành thọ mới được, giả không được! Đã thọ Tam Quy nhưng ngày ngày vẫn làm những việc mê tà, càng mê càng sâu, càng học càng nghiêm trọng, như vậy ta hoàn toàn sai..! Không có thần hộ pháp bảo hộ chúng ta, có thể là những tà ma ngoại đạo đến bảo hộ mình, như vậy phiền phức rất lớn! Nên “thiện nam tử, thiện nữ nhơn”, chắc chắn Tam Quy, Ngũ Giới và Thập Thiện, họ đều đã thực hành, họ đều có thể làm được. Đây là “thiện nam tử, thiện nữ nhơn” trong Kinh nói. Nếu chúng ta hành trì được Tam Quy, Ngũ Giới và Thập Thiện thì 2 câu này có chúng ta ở trong đó, chúng ta cũng có phần. Nếu chúng ta không làm được thì 2 câu này không phải nói đến chúng ta, chúng ta không ở trong đó. (không làm người thiện không thể vãng sanh).

 

Nam Mô A Di Đà Phật!
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa-Trích đoạn:02-039-309
Thời gian từ: 01h32m05s21 – 01h38m43s20
Chuyển ngữ: Đệ tử Như Hòa.