Đạo và đời

[Khai Thị]: Vé Vào Cổng Thế Giới Cực Lạc.


 

Thiện căn, phước đức, nhân duyên còn thiếu, chưa đủ, có phương pháp nào bổ sung cho đủ không? Có, rất nhiều người trong đời này bổ sung thêm cho đủ. Thời xưa, chúng ta xem những ghi chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, những ghi chép trong Truyện Vãng Sanh, thông thường là khoảng ba năm.

Hằng ngày niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, người niệm Phật phải nhớ kỹ ba câu này, niệm Phật mới có công phu.

Không hoài nghi, vậy thì có lòng tin, điều kiện thứ nhất, “Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn (Tín là cội nguồn của đạo,mẹ của công đức, nuôi dưỡng tất cả thiện căn)”, không có lòng tin thì chẳng việc nào thành tựu. Tây Phương thật sự có A Di Đà Phật, thế giới Cực Lạc thật sự có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đã từng phát 48 nguyện, nguyện nguyện đều giúp chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, chứng quả Phật rốt ráo, chúng ta phải tin sâu không nghi, không chút nghi hoặc nào, như vậy gọi là tin.

Sau khi tin rồi chúng ta phải phát nguyện, tôi muốn đến thế giới Cực Lạc, thế giới này quá khổ rồi, cuộc sống, công việc, tu hành đều có chướng ngại, tôi phát nguyện cầu sanh Tịnh-độ, nguyện này là nguyện chân thật, thật sự muốn đi.

Còn phương pháp? Chuyên niệm A Di Đà Phật, thì quý vị đi được rồi. Câu Nam Mô A Di Đà Phật này là vé vào cổng để vãng sanh thế giới Cực Lạc, quý vị không niệm thì không lấy được vé, quý vị phải siêng năng niệm Phật, đó là giấy bảo lãnh cho chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc, quan trọng hơn hết. Vì vậy, rất khó có lòng tin, nhưng không thể không có lòng tin.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Cung kính trích lục “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012” tập 371
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.