Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Trên Đường Bồ Đề - Mỗi Người Tụ Nổ Lực, Không Ai Có Thể Thay Thế Được Ai.


Chúng ta đối với trí tuệ, thần thông, đạo lực, cho đến phước báo đều không cần ngưỡng mộ, đều đừng để trong lòng, vì sao vậy ?

Chúng ta và Chư Phật Như Lai là viên mãn, mọi người chúng ta đều giống nhau. Tìm không thấy ai nhiều hơn một chút, cũng không tìm thấy ai ít hơn một chút.

Quý vị thật sự thấu triệt câu nói này, tâm dần dần khôi phục sự bình đẳng. Thần thông, đạo lực, đạo lực của Chư Phật đều hiện tiền, họ được lợi ích.

Ngày nay chúng ta vì vô minh phiền não, trần sa phiền não và kiến tư phiền não chướng ngại. Không thể nói không có, nó cũng lộ ra một chút, nhưng lộ ra quá ít, cách xa niềm hy vọng của chúng ta quá lớn.

Điều này không thể trách người khác, hãy tự trách mình, vì sao vậy ?

Vì mê là chính mình mê, không phải người khác bảo ta mê.
Ngộ cũng là bản thân ta ngộ, Phật Bồ Tát không cách nào thay chúng ta giác ngộ. Quả thật là nhân quả của ai, thì người đó tự nhận lấy.

Nhà Phật thường nói, cha con lên núi, mỗi người tự nỗ lực, không ai có thể thay thế được ai, trên đường đạo Bồ Đề đích thực là như thế !

 

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.