Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Thế Nào Là Tùy Thuận Chúng Sanh?


 

Bồ Tát thị hiện ứng thế, chính là từ tự tánh hằng thuận chúng sanh. Câu nói này nhắc nhở rất hay, chúng sanh làm ác, chúng ta cũng phải làm ác với họ hay sao? Không thể nào, vậy thì hoàn toàn sai rồi.

Trong nhà Phật thường nói " Từ bi vi bổn phương tiện vi môn", nếu chúng sanh muốn làm việc xấu, chúng sanh muốn giết người, bạn cùng với họ giết người sao? Chúng sanh muốn ăn trộm, bạn giúp họ ăn trộm, bạn tùy thuận mà? Vậy thì sai rồi, như vậy chính là gì? Gọi là "Từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu", bạn xem từ bi là gốc, phương tiện là cửa, tại vì sao lại nói họa hại hạ lưu?

Trong đây chính là bạn tùy thuận là tự tánh chúng sanh, đây là thiện, đây chính là gốc, đây chính là phương tiện. Nếu như bạn tùy thuận phiền não của chúng sanh, tùy thuận ác nghiệp của chúng sanh, thì bạn chính là họa hại, chính là hạ lưu. Không thể không phân biệt rõ ràng, tùy thuận là tùy thuận trí tuệ, tùy thuận lý tánh, không phải cảm tình. Nếu tùy thuận cảm tình, tùy thuận nhân tình, thì đều là hỏng việc.

Chúng ta học Phật, phải hiểu rõ cái đạo lý này, tự tánh vốn đủ. Chúng ta thường nói, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, chúng ta phải tùy thuận cái này. Mặt trái của chân thành là hư ngụy, mặt trái của thanh tịnh là ô nhiễm, mặt trái của bình đẳng là ngạo mạn đố kỵ, mặt trái của chánh giác là ngu si, mặt trái của từ bi là tự tư tự lợi. Cái đó thì không thể tùy thuận, chúng ta phải hiểu được đại đạo lý này.Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích trong Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải lần 10 - đĩa 190
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.