Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm.


   

Dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.

Có thời gian nên niệm Phật nhiều.

Có thời gian nên lạy Phật nhiều.

Có thời gian nên tụng Kinh nhiều.

Có thời gian nên nghe pháp nhiều.

Không nên ăn uống ngủ nghỉ nhiều.

Không nên nói chuyện suy nghĩ nhiều.

Không nên phân biệt chấp trước nhiều không.

Nên phan duyên ra bên ngoài nhiều.

Thân người khó được Phật Pháp khó nghe.

Pháp Môn Tịnh Độ khó gặp khó tin.

Liễu sanh thoát tử là việc quan trọng.

Hãy nên quý trọng nghiêm túc tu học.

Bí quyết thành công: Thành thật, nghe lời, thật làm.

Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu.

Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn.

Duyên khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ ngàn năm.

Không học Phật không hết ngu, không lo tu không hết khổ.


Xin thường niệm A Di Đà Phật.
H.T. TỊNH KHÔNG !