Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Thật Sự Hạ Quyết Tâm Cầu Vãng Sanh Là Như Thế Nào?


Xét tín nguyện cầu Vãng Sanh của chúng ta. Ấn Tổ khẳng định:

Phàm là kẻ tu Tịnh Nghiệp, phải lấy quyết chí cầu sanh Tây Phương làm mục đích chính.

Xin hỏi, quý vị đã hạ quyết tâm cầu Vãng Sanh hay chưa ?

Nếu bây giờ xin hỏi đại chúng:

Quý vị có muốn Vãng Sanh hay không ?

Mọi người sẽ đồng thanh trả lời:

Muốn Vãng Sanh.

Nhưng quan sát cặn kẽ, phần đông chúng ta đều miệng niệm Di Đà, tâm luyến Ta Bà.

Một mặt thì muốn đến Cực Lạc Thế Giới; mặt khác, chuyện này ở Ta Bà này còn chưa buông bỏ được, chuyện kia cũng buông không nổi.

Vậy thì không thể nào Vãng Sanh được.

Đó chẳng phải là hạ quyết tâm cầu Vãng Sanh.

Thật sự hạ quyết tâm cầu Vãng Sanh là như thế nào ?

Đối với Thế Giới Ta Bà, hoàn toàn buông xuống, chẳng có tơ hào tham luyến, chẳng có việc gì không buông nổi, nhất định sẽ giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, từng giây từng phút đều tranh thủ niệm một câu Phật hiệu, chưa hề buông bỏ.

Chúng ta mới biết khoảng cách giữa chúng ta và Lão Hòa Thượng Hải Hiền, là bao lớn.

Nguyện Vãng Sanh chẳng phải là mỗi ngày đều đến trước bàn thờ Phật tụng câu Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung mới gọi là nguyện Vãng Sanh.

Đấy là nói ngoài miệng, nội tâm thì sao ?

Trong tâm vẫn tham chấp cứng ngắc những chuyện thuộc người, sự, vật trong luân hồi.

Cam tâm tình nguyện chìm đắm trong biển ái dục, trên căn bản là chẳng muốn thoát lìa. Đây là căn bệnh chung của phần đông mọi người.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không