Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Thân Tâm Định Rồi - Trí Huệ Sẽ Sanh. Làm Gì Không Tự Tại.


Bạn khép miệng lại, nói ít niệm Phật nhiều.

Bạn nói một câu làm tổn thương đối phương, làm cho người ta rất phiền não. Nếu bạn không nói, bạn niệm A Di Đà Phật, khẳng định bạn không làm họ tổn thương.

Họ cũng không phiền não, bạn cũng không phiền não.Vấn đề niệm Phật này, tuy rất nhiều người cũng đều niệm, phương thức và phương pháp niệm không giống nhau, niệm như thế này, niệm như thế kia.

Không cần biết niệm như thế nào, bạn cứ nghĩ bạn niệm có được tự tại hay không ? Bạn có sanh được trí huệ không ? Phiền não của bạn càng lúc càng nhẹ đi chăng ?

Nếu như bạn thật sự dùng những tiêu chuẩn này để cân nhắc mọi điều, bạn sẽ biết bạn niệm Phật có được đắc lực không ?!

Tuyệt đối không phải là niệm bao nhiêu lần !

Cô Giáo Lưu Tố Vân Khai Thị:
Tôi muốn nói rằng: "Thân định tâm định sanh trí huệ".

Thân định tâm định rồi, thì trí huệ sẽ sanh. Sau khi tâm bạn định rồi, có thể quá khứ bạn cho rằng việc rất khổ, rất khó, hiện nay bạn cho nó trở thành một việc rất là trẻ con.

Khai trí huệ rồi, cái cảm giác là như thế nào ?
Tức là tự tại, dùng hai chữ này là chuẩn xác nhất, tức là tự tại.

Làm cách gì được tự tại ? Không lo không nghĩ !

Bạn xem khi một người nếu như sống mà cả ngày lo nghĩ việc này, lo nghĩ việc kia, có phải là đau khổ không ? Có mệt mỏi chăng ? Nếu như một người làm được cái cảnh giới của không lo không nghĩ đó, phải chăng là một niềm vui, là một cách hưởng thụ !?

Chúng ta đều cùng sống ở cái thế giới này, vì sao có người sống không ràng buộc, có người sống tự tại, có người sống đau khổ, có người sống mệt mỏi như vậy ?

Bởi vì cảnh giới không giống nhau. Khi bạn có trí huệ rồi, bạn làm gì cũng thành, tức là đạo lý đơn giản như vậy !

Đại đạo là do chỉ đơn giản. Không một chút phức tạp, không một chút phiền phức. Chỉ xem chúng ta học như thế nào, đi con đường nào, Phật là học như thế nào ?

Học đúng rồi, đi đúng đường rồi, như vậy tôi thể ngộ được, thì bạn thể ngộ được, những gì tôi không thể ngộ được, bạn cũng có thể ngộ được, bạn làm theo đó cũng có thể ngộ được.

Chúng ta đều là người học Phật, cho nên đem vấn đề này nhận thức rõ ràng, sẽ giúp chúng ta đời này liễu sanh tử và ra khỏi luân hồi, đi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thân cận với A Di Đà Phật !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)