Đạo và đời

[Khai Thị]: Phật A Di Đà Cho Chúng Ta Phương Pháp Thật Tuyệt Diệu.


 

Đức Phật A Di Đà dạy cho chúng ta phương pháp thật tuyệt diệu, chính là rốt ráo niệm một câu A Di Đà Phật. Ở thế gian này bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta ở trong hoàn cảnh này, thuận cảnh thì xứng tâm như ý, là hoàn cảnh tốt, nghịch cảnh là cảnh giới không tốt, thiên tai nhiều, nhiều khủng bố, đây là nghịch cảnh. Thiện duyên, ác duyên. Người thiện đối với quý vị rất tốt, quan tâm chu đáo. Ác duyên đều là oan gia trái chủ, hủy báng, sỉ nhục, hãm hại quý vị. Bất luận là cảnh giới nào đều thành tâm thành ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với người cũng A Di Đà Phật, đối với vật cũng A Di Đà Phật, đối với thiên địa vạn vật cũng A Di Đà Phật. Ngoài Phật A Di Đà ra, tôi không có gì cả. Những thứ mắt tôi nhìn thấy toàn là Phật A Di Đà. Thuận cảnh cũng A Di Đà Phật, nghịch cảnh cũng A Di Đà Phật, người thiện A Di Đà Phật, người ác cũng A Di Đà Phật. Quý vị thật sự trở về thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là điều tôi thường nói, tâm chúng ta đã chuyển đổi, chuyển thành Phật A Di Đà. Không cần, tôi cho rằng trong tâm tôi đều là Phật A Di Đà. Như vậy không được, quý vị cho rằng thì không được. Trong tâm phải thật sự là Phật A Di Đà, thì hành vi sẽ thay đổi.

“Thành ư trung nhất định hội hình ư ngoại”. Bên ngoài có thể nhìn thấy nội tâm của quý vị. Bên ngoài nghĩa là gì? Đối với người thanh tịnh, chân thành. Lấy tâm thanh tịnh, chân thành, hoà hợp, từ bi đối với tất cả chúng sanh. Như vậy sẽ thấy trong tâm quý vị thật là Phật A Di Đà, đây là công phu, là thật sự niệm Phật, là thật sự chuyển. Chuyển điều gì? Trong kinh nói đem trí huệ, quang minh, thần thông, đạo lực và công đức tu hành của Phật A Di Đà chuyển thành của mình. Cũng chính là nói Phật A Di Đà gia trì, tôi đều nhận được hết và đều đang hưởng thụ, như vậy thì hoan hỷ biết bao!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa: [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 357