Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Pháp Môn Niệm Phật Tốt Ở Chỗ Nào?


Pháp môn niệm Phật tốt ở chỗ nào? Căn cơ cao thấp thế nào nếu dùng pháp môn này cũng đều có lợi, không có hại. Chúng ta có thể yên tâm mà tu học, đây là sự thật. Nếu như tu học các pháp môn khác, chưa chắc hợp với căn cơ, còn tu pháp môn niệm Phật chắc chắn là hợp với mọi căn cơ. (HT Tịnh Không)

XIN HÃY THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.