Đạo và đời

[Khai Thị]: Niệm Phật Là Thời Thời Khắc Khắc Luôn Nhớ Đến A Di Đà Phật.


 

1. Trì danh niệm Phật có nhiều cách:
Trì mặc niệm, trì lớn tiếng, trì kim cang...

Ấn Quang Đại sư trong Văn Sao của Ngài có dạy chúng ta, Thập niệm pháp của Ngài là mười câu A Di Đà Phật. Mỗi một câu nhớ cho rõ ràng, đến mười câu, nếu như bạn không có cái năng lực này, sợ trong lúc niệm có sai sót có thể mang nó phân ra, phân làm hai đoạn.

Một đoạn 5 câu. Từ 1 đến 5, từ 6 đến 10. Không phải là từ 1đến 5, rồi từ 1đến 5, Vậy thì không phải thập niệm.

Là từ 1 đến 5, từ 6 đến 10 hoặc có thể phân thành 3 đoạn: 1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9-10. Như vậy cũng được.

Nhớ cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng. Một ngày công khóa sớm tối, dùng phương pháp này được, bình thường lúc rảnh dùng phương pháp này cũng được.

Nói tóm lại, niệm Phật quan trọng nhất là để chúng ta thời thời khắc khắc luôn nhớ đến A Di Đà Phật. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất, không được quên mất A Di Đà Phật. Mấu chốt là ở cái niệm cuối cùng, trong 48 nguyện thì nguyện thứ 18 có thể vãng sanh hay không là do cái niệm cuối cùng, điều này không thể không biết !

Về việc hỗ trợ vãng sanh thì Ấn Quang Đại sư cũng nói rất nhiều, chính là ngày nay chúng ta nói về việc trợ niệm. Trợ niệm thì Đại sư có dặn dò chúng ta phải dùng tâm chân thành mà đi trợ niệm. Lúc trợ niệm là lúc ta thức tỉnh họ, giúp cho cái niệm sau cùng của họ là A Di Đà Phật, thì họ nhất định được vãng sanh.

Nếu như cái niệm sau cùng của họ không phải là A Di Đà Phật, họ nghĩ tới người thân họ hàng của mình, nghĩ tới những chuyện khác vậy thì lại đến lục đạo tiếp tục luân hồi. Mấu chốt là ở cái niệm cuối cùng, chúng ta kỳ cầu chính là ở cái niệm cuối cùng, nhất định phải làm cho thật quen thuộc.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Những Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không