Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Những Lời Khai Thị Của Các Bậc Đại Sư Về Pháp Môn Niệm Phật.


''Hoằng Nhất Đại Sư'' là bậc Đại Đức trong Luật Tông. Lão Pháp Sư Đàm Hư đã từng mời Ngài đến Chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo dạy giới luật. Hoằng Nhất Đại Sư trụ ở đó khoảng nửa năm, lúc gần ra đi, nói với đại chúng lời khai thị cuối cùng.

Ngài cứ nhắc đi nhắc lại, khuyên mọi người niệm Phật. Tứ chúng đệ tử tiễn đưa Đại Sư đến chân núi, Ngài nói có hai câu tặng cho đại chúng.

Ngài lấy ra một miếng giấy nhỏ, trên đó viết tám chữ:

''Thừa thử thời cơ, tối hảo niệm Phật ''
(Nhân thời cơ này, tốt nhất là niệm Phật).

Chuyện này được ghi trong cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục, rất cảm động.

''Lão Hòa Thượng Hải Hiền'' thường nói:

''Lão Phật Gia, A Di Đà Phật là gốc rễ căn của vị Hòa Thượng già như tôi''.

Câu này có ý nghĩa gì ?

Căn là mạng căn ! Chúng ta dùng một câu của Ấn Quang Đại Sư để giải thích cho dễ hiểu hơn:

''Dùng một câu Phật hiệu này làm bổn mạng nguyên thần, phát lời thề cầu Vãng Sanh. Dù lấy cái chết bức bách làm cho mình thay đổi cũng không được''.

Đó là ý nghĩa của chữ Căn, A Di Đà Phật là mạng căn của chúng ta.

Chúng ta hãy xem ''Liên Trì Đại Sư'' nói như thế nào:

''Người đời nay không chịu niệm Phật, khinh thường Tây Phương. Không biết sanh về Tây Phương là hành vi của những người có phước lớn, đức dầy, đại trí, đại huệ, đại Thánh, đại Hiền. Chuyển Ta Bà thành Tịnh Độ là nhân duyên rất đặc biệt''.

Quý vị hãy xem, người trong kinh thành một ngày một đêm chết đi biết bao nhiều người ?

Đừng nói là sanh về Tây Phương, chỉ đếm số người sanh lên Trời, trong trăm ngàn người, chưa được một ai.

Những kẻ tự phụ là người tu hành, chỉ là chẳng đánh mất thân người mà thôi ! Đáng sợ hay không ?

Chỉ là chẳng đánh mất thân người mà thôi !
Đây là tình trạng thật sự. Điều này là một tiếng chuông gõ, nhằm cảnh giác chúng ta.

Chúng ta tự phụ là người niệm Phật, cuối cùng có thể Vãng Sanh hay không ?

''Ấn Quang Đại Sư'' tự xưng là vị Tăng tự liễu, chỉ biết cơm cháo, chẳng mộng làm việc hoằng pháp lợi sanh.

Ngẫu Ích Đại Sư cũng có hai câu khác điệu đồng âm:

Đợi đến Tây Phương quay trở lại,
Trống pháp rền vang khắp đại thiên

Thật ra tự liễu thật sự có phải là tự liễu hay chăng ?

Các vị Tổ Sư chẳng phải là kẻ tự liễu chỉ lo cho riêng mình thoát ly sanh tử, cử chỉ hành động của các Ngài đáng cho chúng ta suy nghĩ sâu xa !

Nhiều người trong bọn chúng ta, tự mình còn chưa liễu sanh tử, mà cứ bận bịu đi hóa độ chúng sanh.

Một câu trong Di Đà Yếu Giải đã nói toạc ra:
''Năng tự độ tức phổ lợi nhất thiết''.

Có thể tự độ tức là mang lại lợi ích rộng khắp cho hết thảy. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chính là thí dụ điển hình, sự Vãng Sanh của Ngài đã độ được vô số chúng sanh.

Nếu sanh đến Thế Giới Cực Lạc những thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp trước kia bây giờ họ đang ở cõi nào bạn đều biết rõ. Việc cứu độ họ cũng hết sức dễ dàng, nếu chúng ta có tâm từ bi, có tâm yêu thương.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không