Đạo và đời

[Khai Thị]: Người Học Phật Chẳng Đắm Chấp Ngôn Luận Thế Gian.


 

Người niệm Phật chẳng đắm chấp ngôn luận thế gian. Đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề, sanh lòng chánh tín sâu xa, rốt ráo chẳng mê hoặc, đó là sanh tâm quyết định.

Điều này là chẳng si. Quý vị thấy đó, không tham, không sân, không si. Những ngôn luận thế gian, đặc biệt trong hiện thời, chánh luận ngày càng ít ỏi, lệch lạc, tà vạy ngày càng nhiều.

Các đồng học theo tôi lâu dài cũng biết tôi có một thói quen, tôi học Phật năm mươi chín năm, mười năm đầu, có khi xem nhật báo, tạp chí, Ti vi. Tôi buông bỏ những thứ ấy gần năm mươi năm rồi, chẳng xem Ti vi, chẳng đọc nhật báo, tôi nhất loạt cự tuyệt những tạp chí tin tức. Vì sao?
- Nhiễm Ô.

Cũng có đồng học thường gởi sách cho tôi xem, tôi cầm lấy, trước hết xem trang bản quyền, phía sau in:
"Sở hữu bản quyền, in lại nhất định truy cứu trách nhiệm".
Tôi sẽ không đọc sách ấy, bảo người ta đem đi.
Người ta hỏi vì sao?
Tôi trả lời:
- Tác giả tâm lượng quá nhỏ.
- Tâm lượng quá nhỏ thì có thể viết được thứ tốt đẹp gì?

Quý vị thấy khi Cổ Nhân Trung Quốc ra sách, chẳng phải vậy. Hoan nghênh tái bản, công đức vô lượng, chẳng có sở hữu bản quyền.
- Một người tâm lượng to lớn, tâm lượng lớn, phước sẽ lớn, trí huệ cũng lớn.
- Một người tâm lượng nhỏ bé, phước cũng bé tí, trí huệ cũng nhỏ nhoi. Vậy thì cần gì phải lãng phí thời gian của chúng ta?

Thời gian của chúng ta rất hữu hạn, chẳng muốn lãng phí vào đó. Nhưng nếu là ngôn luận của Thánh Hiền thế gian thì có thể xem, có thể nghiên cứu.

Tuy vậy, hoàn cảnh hiện tại đã khác, tai nạn nhiều lắm, khiến cho chúng ta sanh khởi tâm cảnh giác cao độ.
Chúng ta ứng phó ra sao?
- Đây là chuyện cấp thiết trước mắt.
- Chỉ có đem toàn bộ thời gian, tinh lực dùng vào Phật Pháp, tinh tấn công phu niệm Phật đắc lực.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không.