Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Ngày Nay Chúng Nữ Tại Gia Học Phật Có Nhiều Thành Tựu Hơn Chúng Nam Xuất Gia.


Trước đây người nữ chịu nhiều khổ nạn, ở Trung Quốc và Ân Độ đều như thế, ngày nay, xã hội mở cửa, nam nữ bình đẳng.

Người học Phật có thành tựu, đầu tiên kể đến là chúng nữ tại gia, thời kỳ Mạt Pháp, mọi thứ đều đảo lộn cả rồi.

Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, thời xưa, người học Phật có thành tựu xếp hàng đầu, người thành tựu nhiều nhất là chúng nam Xuất Gia. Kế đó là chúng nữ Xuất Gia, tiếp nữa là chúng nam tại gia, ít nhất là đến chúng nữ tại gia.

Hiện nay thì khác rồi, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thời nay người học Phật có thành tựu, chân thật Vãng Sanh, xếp đầu tiên là chúng nữ tại gia.

Đứng thứ hai là chúng nam tại gia, đứng thứ ba là chúng nữ Xuất Gia, xếp sau cùng là chúng nam xuất gia.

Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói với tôi như thế, đảo lộn cả rồi, đó có phải sự thật không vậy ? Là sự thật !

Chúng ta hãy quan sát một cách cẩn thận, bạn xem, chúng nữ tại gia niệm Phật thành tựu rất nhiều, chúng nam thì không nhiều bằng chúng nữ.

Người Xuất Gia thì càng thảm hại hơn, Xuất Gia mang cái hình tướng này, nhưng lại đi ngược với Phật Pháp, chuyện này không thể không biết, không thể không cảnh giác. Chúng ta xem tiếp xã hội hiện nay mở cửa, nam nữ bình đẳng, người học Phật có thành tựu, xếp đầu tiên là chúng nữ tại gia.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không