Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Không Sợ Thiệt Thòi, Thua Thiệt


Phật dạy chúng ta phát tâm bồ đề cũng chính là nói chúng ta từ nay về sau đối nhân, xử thế, tiếp vật chỉ một mãng chân thành, nhất định không có chút gì hư dối lợi ích cho chính mình. Người khác dùng tâm hư vọng đối với chúng ta, người khác lừa dối ta, ta dùng chân thành đối với họ. Vậy có lẽ bạn sẽ nói " Như vậy chẳng phải ta bị thiệt thòi lớn hay sao "? Không sai! Trước mắt chịu thiệt một chút, tương lai không hề bị thiệt chút nào. Họ dùng tâm hư vọng đối với ta thì họ đến ba đường, ta dùng tâm chân thành đối với họ thì ta đến thế giới cực lạc, vậy thì làm sao như nhau được? Chúng ta đi là hai con đường không phải là một con đường.
Cho nên bạn phải chịu thiệt thòi, phải chịu thua thiệt, không sợ thiệt thòi thua thiệt, chúng ta mới có thể tham gia câu lạc bộ của A Di Đà Phật. Nếu như bạn không chịu thiệt thòi thua thiệt, vẫn muốn tranh hơn với họ, vậy xong rồi! Họ phải đến ba đường ác, bạn cũng đi theo, vậy thì sai rồi! Đặc biệt sai lầm. Người thông minh làm sao có thể làm việc như vậy?.

Nhất định phải dùng tâm chân thành đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta là chân thật tu pháp môn tịnh độ, chân thật là muốn thân cận A Di Đà Phật, thân cận mười phương tất cả chư Phật Như lai, chúng ta là mỗi niệm hi vọng gia nhập pháp hội của các Ngài, chúng ta chọn lựa là tối thượng thừa, trong mười pháp giới là thừa cao nhất. Chúng ta sâu sắc tin tưởng chính mình quyết định làm đến được, biết được ngay trong một đời này nhất định tham gia được câu lạc bộ của A Di Đà Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật và tất cả chư Phật, một chút cũng không giả.Nam Mô A Di Đà Phật!
PS.Tịnh Không