Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Không Có Tạp Niệm Không Có Vọng Tưởng Khởi Tâm Động Niệm Toàn Là " A Di Đà Phật" - Đây Gọi Là Công Phu Thành Phiến.


Mọi chuyện nơi cõi này càng xem nhẹ càng tốt, mỗi ngày khi đi ngủ chúng ta nên nghĩ đến việc ta phải cầu Vãng Sanh. Ngày ngày nghĩ, nghĩ mãi cho đến thật có một ngày A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn, hoan hỷ không gì bằng, làm sao có chuyện hốt hoảng sợ hãi được !

Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ trước lúc Vãng Sanh, Ngài toàn tâm toàn lực niệm Phật, mỗi ngày niệm mười bốn vạn tiếng Phật hiệu đây là thị phạm, biểu diễn cho chúng ta xem.

Ngẫu Ích Đại Sư từng nói:

Có thể Vãng Sanh hay không, phải xem tín nguyện có hay không. Phần được đề cập trong này rất quan trọng, thật tin, thật muốn đến Thế Giới Cực Lạc, đây chính là điều kiện nhất định phải đủ. Khi Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, phải thật lòng, mọi thứ đều được kiến lập trên chữ Thật này, thật tin, thật nguyện.

Phẩm vị cao hay thấp nằm ở công phu niệm Phật sâu hay cạn, chứ không phải niệm Phật nhiều hay ít, Ngài nói đến là cạn hay sâu, cạn sâu đều là từ trên tín nguyện hạnh mà nói. Ta tin sâu nguyện tha thiết, công phu niệm Phật không gián đoạn, một câu tiếp nối một câu, từ sớm đến tối niệm không ra tiếng, niệm thầm trong tâm đều được, người bên ngoài không biết, đây gọi là công phu.

Giống như cụ Hoàng Niệm một ngày niệm mười bốn vạn tiếng Phật hiệu đây là công phu, những điều này quyết định phẩm vị khi bạn Vãng Sanh đến Thế Giới Cực Lạc.

Hiểu được đạo lý này, thì chúng ta nên biết, thế gian này đừng tranh nhau làm gì, đều là giả cả mà !

Sau cùng chỉ là khoảng trống không, thứ gì cũng không mang theo được, phải gấp rút niệm Phật, cho nên Hải Hiền Lão Hòa Thượng biểu pháp cho chúng ta cả ngày đến tối, Phật hiệu không rời môi.

Đừng thấy miệng Ngài không niệm, nhưng trong tâm Ngài Phật hiệu chưa từng gián đoạn, đây gọi là công phu, cho nên Ngài Vãng Sanh. Tuy Ngài ko biết chữ, cả đời chưa từng nghe giảng Kinh lần nào, cũng chưa hề đọc Kinh qua, chỉ có một câu Phật hiệu, Ngài niệm suốt chín mươi hai năm.

Ngài niệm đến trình độ nào niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thế nào là lý nhất tâm bất loạn, mọi người biết rằng, cảnh giới cao nhất trong Thiền Tông là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ.

Tịnh Tông niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn là cùng một cảnh giới, với cảnh giới này đều giống như nhau. Hay nói cách khác, Ngài thành Phật rồi, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, nói không sai chút nào.

Đây là điều chúng ta phải lưu ý, phải đặc biệt chú ý, công phu cạn gọi là thành phiến, niệm thành một khối, Hải Hiền Lão Hòa Thượng vì chúng ta thị hiện công phu thành phiến.

Trong tâm Ngài không có tạp niệm, không có vọng tưởng, khởi tâm động niệm toàn là A Di Đà Phật, đây gọi là công phu thành phiến.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không