Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Khi Chúng Ta Nằm Mộng, Trong Mộng Có Cảnh Giới


 

Nếu lúc đó tôi hỏi bạn, tâm bạn chỗ nào? tâm bạn giống cái gì? Thì cả thảy cảnh mộng chính là hiện tướng của tâm biến hiện.

Tâm không có tướng nhưng có thể hiện tướng. Lúc đó, bạn liền biết tâm của bạn như thế nào. Bạn liền thấu suốt, năng biến là tâm, sở biến là vọng tướng, “toàn chân tức vọng, toàn vọng tức chân”. Cả thảy cảnh mộng chính là tâm của bạn. Chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Từ trong mộng vừa tỉnh dậy mới thấy lời Phật dạy tràn đầy đạo lý. Có bao nhiêu người thể hội được ý nghĩa này, bao nhiêu người lấy đây làm thí dụ để quay đầu nhìn lại vào nhân sanh hiện thực của chúng ta. Nhân sanh hiện thực cùng cảnh mộng không hề khác nhau. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói: “nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán”. Tất cả pháp hữu vi chỉ cảnh giới lớn đến như vậy. Mười pháp giới đều là pháp hữu vi, không chỉ sáu cõi. Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật. Phật của Thông giáo, Phật của Biệt giáo đều thuộc về pháp hữu vi. Trong pháp hữu vi cũng nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là mộng huyễn bào ảnh.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Kinh Vô Lượng Thọ Lần 10 - Tập 36
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Cẩn dịch: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ.