Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Học Phật Đầu Tiên Là Học Bố Thí.


Bố thí là gì? Buông bỏ, vì sao buông bỏ? Nó là chướng ngại, nếu không buông xả nó, vĩnh viễn không giác ngộ được, nên cần thiết phải buông bỏ điều này. Khi buông bỏ quả báo của họ vô cùng thù thắng. Ví dụ bố thí của cải, quý vị có thể buông bỏ của cải, sau khi buông bỏ trở thành như thế nào? Của cải ngày càng nhiều, nhiều thì phải làm sao? Nhiều lại phải càng bố thí,

nhất định không nên giữ. Nếu giữ vững nguyên tắc này, làm nhiều việc tốt, hiện tại có thể bố thí, bố thí khoảng năm sáu mươi năm, đến lúc đó của cải của quý vị có thể giúp toàn thế giới, vì sao? Quá nhiều, càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí, sau này quý vị có thể cứu quốc gia, có thể cứu toàn trái đất, phải hiểu rõ đạo lý này! Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe trường thọ. Nếu học được ba điều này, quả báo chúng ta đạt được chính là tài phú, thông minh trí tuệ, mạnh khỏe sống lâu, mọi người đều cần, chẳng có ai không cần.

Chúng tôi ở nước ngoài, các Tôn giáo khác, chủng tộc khác, hỏi họ có cần ba thứ này chăng? Đều cần, đều cần cả ba thứ này. Thật sự có thể đạt được chăng? Thật đạt được, điều này không phải giả. Đức Phật dạy chúng ta, tu theo phương pháp này sẽ đạt được. Người đại phú đại quý trong thế gian hiện nay, vì sao họ được phú quý? Tu trong kiếp quá khứ, và đời này gặt hái được quả báo.

Mấy năm trước, khi tôi đến Bắc Kinh phỏng vấn, học trò của Hoàng Niệm Tổ đến thăm tôi, nói với tôi một câu: Khi thầy còn tại thế, từng nhắc đến pháp sư Tịnh Không. Thầy nói pháp sư Tịnh Không, nếu không cầu sanh thế giới tây phương Cực Lạc, phước báo đời sau quả thật không thể nghĩ bàn, vì sao? Vì suốt đời tôi đều tu bố thí, tôi tu cả ba loại pháp thí, tài thí, vô úy thí. Toàn tâm toàn lực bố thí, phước báo đời sau đương nhiên rất lớn, bản thân tôi biết rất rõ điều này. Nhưng tôi không muốn hưởng phước báo này, vì hưởng phước sẽ hồ đồ, sẽ mê hoặc điên đảo, đến thế giới Cực Lạc làm Phật vẫn quan trọng hơn.

Ba loại bố thí này là Chương Gia đại sư dạy, tôi đã làm suốt 60 năm, rất có hiệu quả, đích thực không thể nghĩ bàn, chứng minh thầy dạy không sai, trong kinh Phật dạy không sai. Chỉ cần chúng ta y giáo phụng hành, sẽ gặt hái được, đây là dạy chúng ta buông bỏ, không phải dạy chúng ta một vốn bốn lời, chúng ta càng thí càng nhiều, phải vậy chăng? Không phải ý này, dạy chúng ta buông bỏ, của cải càng nhiều thì bố thí lại càng nhiều, như vậy mới đúng. Nhất định không được tham luyến, không nên giữ nó lại, nên tài vật gọi là tiền tệ.

Quý vị thấy, người xưa rất có trí tuệ, thông là lưu thông, giống như nước vậy, ra bên này vào lại bên kia. Nếu chúng ta chặn nó lại, tài phú của quý vị đến đây là dừng, về sau không còn nữa, phải để nó ngày càng nhiều. Đi nhiều thì đến càng nhiều, nhất định vậy.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn nghĩa - Tập 479
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn
Biên tập: Minh Tâm
Thời gian: 04.07.2011
Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong