Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Hãy Niệm Phật Cho Tốt, Thành Phật Là Đại Sự - Ngoài Ra Những Chuyện Khác Đều Là Giả.


Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật cảm thán:

Người ta bị vợ con, nhà cửa trói buộc còn sâu chắc hơn là bị ở tù. Bị giam trong ngục tù còn có ngày thoát ra, còn vợ con chẳng có ý niệm nào xa lìa nổi.

Mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chúng ta hãy quay lại hồi tưởng một lát, trong hai mươi bốn giờ ấy, thời gian tâm chúng ta nghĩ tới Cực Lạc có được bao lâu ? Còn tâm nghĩ tới Ta Bà lại là bao lâu ?

Tâm nghĩ Ta Bà của chúng ta nhiều, tâm nghĩ Cực Lạc quá ít ỏi.
Ít tới mức đáng thương, thiệt là quá ít !

Trong hai mươi bốn giờ đồng hồ, có mười phút nghĩ tới chuyện Vãng Sanh hay không?

Tỷ lệ này quá chênh lệch !

Đó là nói trong một ngày, nếu ngày nào cũng vậy. Cứ như vậy, mỗi một năm trôi qua, chúng ta lấy gì để Vãng Sanh ?

Nghĩ vậy, mới biết chúng ta nguy hiểm tới chừng nào.

Lão Hòa Thượng Hải Hiền và Sư Phụ Thượng Nhân bất cứ lúc nào cũng mong Vãng Sanh. Đó mới là chân tín thiết nguyện.

Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường cảnh cáo những người xung quanh Ngài:

Hãy niệm Phật cho tốt, thành Phật là đại sự. Ngoài ra, những chuyện khác đều là giả hết. Quý vị có thể dẫn khởi lời của Hòa Thượng để sách tấn.

Nghe lời Ngài nói như vậy, trong tâm nghĩ:
Đúng rồi !

Tôi có tâm trạng và thái độ này, hết thảy đều là giả hết. Chỉ có niệm Phật thành Phật mới là thiệt.

Đó là thật sự nghĩ tới Thế Giới Cực Lạc, khẩn thiết không thể đợi được nữa. Quý vị cầu như vậy mới chẳng là nguyện suông, sẽ chẳng rơi vào Không. Hãy mau mau gia công, dụng hạnh.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng. TỊNH KHÔNG !
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)