Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Đừng Cầu Phước Báo Nhân Thiên - Phước Báo Hết Rồi Cũng Phải Luân Hồi Trở Lại - Phải Cầu Sanh tây Phương Mới Là Lợi Ích To Lớn - Rốt Ráo.


Pháp Niệm Phật là một đại Pháp Môn để Đức Phật phổ độ hết thảy chúng sanh. Khi gặp nguy hiểm, niệm Phật gặp hung liền được hóa cát. Niệm Phật lúc vô sự có thể tiêu tai, tăng phước.

Nhưng nhất định là phải cầu sanh Tây Phương mới là lợi ích to lớn rốt ráo !

Niệm Phật nếu không cầu sanh Tây Phương, dù sanh đến cõi Trời Phi Phi Tưởng tôn quý nhất, đến khi phước Trời đã hết, vẫn phải luân hồi trong lục đạo trở lại.

Nếu chí thành khẩn thiết niệm Phật, dù sắp đọa địa ngục A Tỳ, cũng có thể nhờ Phật tiếp dẫn Vãng Sanh Tây Phương.

Ngày nay nạn kiếp trước mắt, mọi người đều nên nỗ lực niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đừng cầu phước báo nhân thiên đời sau. Dù đạt được phước báo, cũng chỉ là tạm thời.

Phước lớn sẽ tạo nghiệp lớn !

Đã tạo nghiệp lớn, ắt chịu khổ lớn. Nếu sanh về Tây Phương, sẽ vĩnh viễn xa lìa các thứ khổ, chỉ hưởng các niềm vui.

Nếu có một niệm cầu phước báo Trời người trong đời sau, dù có tu trì tinh thuần, vẫn gọi là Trái nghịch lời Phật dạy.

Tuy có trồng thiện căn, nhưng liễu sanh thoát tử sẽ xảy ra vào năm con lừa, đáng thương biết mấy.

Phật dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương là nhằm làm cho chúng ta liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Nếu mong cầu phước báo Trời người đời sau, chính là trái nghịch lời Phật dạy.

Như đem một hạt châu báu vô giá để đổi lấy một viên kẹo, có đáng tiếc hay không ?

Người ngu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương mà cầu phước báo Trời người đời sau, chẳng khác gì ví dụ hạt châu vô giá trên.

Pháp Môn Tịnh Độ, dùng ''Chân tín thiết nguyện'' niệm Phật, quyết định cầu sanh Tây Phương làm tông chỉ. Nếu người niệm Phật chẳng nguyện cầu sanh Tây Phương, tức là trái nghịch lời Phật dạy. Ví như Vương Tử ở nhờ nước khác, chẳng tin chính mình là Vương Tử, chỉ nguyện cả đời khất thực, chẳng đến nỗi chết đói bèn mãn nguyện.

Tri kiến thấp hèn đó có thể làm cho người ta không thương xót hay sao ?

Phải khởi lòng tin, phát nguyện, cầu sanh Tây Phương, ngàn vạn lần chẳng thể cầu phước báo đời sau.

Nếu cầu phước báo đời sau, chính là phá giới, trái nghịch pháp.

Vì Pháp Môn Niệm Phật là Pháp Môn dạy người cầu sanh Tây Phương. Quý vị đã niệm Phật mà chẳng cầu sanh Tây Phương, lại cầu phước đời sau, tức là đã chẳng tuân theo lời Phật dạy.

Đó là pháp mà Phật dạy người ta phải tuân theo, quý vị chẳng chịu tuân theo. Do đó, quý vị đã Phá giới, trái nghịch pháp.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không.