Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Công Đức Và Lợi Ích Pháp Môn Lễ Phật.


Cổ Đức có dạy: “Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”. Làm được thân người là phước báu rất lớn, nhưng nghiệp chướng cũng không ít vì nhân vô thập toàn, khi chưa chứng Thánh, thì nhất cử nhất động ai ai cũng còn tạo nhiều tội lỗi, vậy cần phải thường xuyên quán chiếu để thấy được lỗi lầm mà thành tâm sám hối, mới mong được tiêu trừ. Do vậy pháp tu lạy Phật là pháp tu phù hợp và nhiều lợi ích trong thời đại hiện nay.

Lạy Phật là một pháp tu rất đơn giản,đến chùa hoặc ở trong phòng tại nhà, nơi vắng vẻ nếu trang nghiêm vẫn thực hành được, vừa thanh tịnh được tâm, vừa thể dục dưỡng sinh, giúp cho thân vận động toàn diện,mà đặc biệt nhất là giúp điều chỉnh, cường hóa nội tạng, tăng thêm tế bào tốt và mang dưỡng khí đến khắp châu thân,làm giảm bệnh tật giúp cuộc sống có được khoan khoái,thoải mái an lành hơn.

Khi lễ lạy chúng ta thực hiện hồi quang phản chiếu quay về với tánh giác thể hiện được lòng tôn kính và tâm ngưỡng mộ của mình đối với đấng Giác ngộ, hay những bậc Thánh, Thần, thể hiện được lòng biết ơn, đền ơn. Khi lễ lạy, tiêu trừ được lòng tự cao ngã mạn của mình,nhưng muốn đạt được sự lợi ích thật sự khi lạy Phật cần phải kiên trì đều đặn hằng ngày ít nhất củng phải được 48 lạy theo 48 lợi nguyện của đức Phật A Di Đà bình thường thì 108 lạy tâm phải thành kín,khiêm hạ thường xuyên nghỉ đến công đức của chư phật mà thành tâm sám hối

Khi lạy kèm theo niệm câu phật hiệu cúi mình rạp xuống, thể hiện “bội trần hợp giác” hai tay xòe ra đón Phật với tâm chí thành cung kín lúc đó Phật tánh trong ta hiển lộ, Đức Phật với lòng từ bi vô lượng sẽ thương tưởng đến mà gia hộ cho ta được kiết tường như ý .Phước đức đầy đủ cũng từ đây và sinh khởi về sau.

Lạy Phật lợi ích vô cùng
Lưu thông máu huyết khiêm cung tánh tình
Vừa có phước vừa dưỡng sinh
Hàng ngày thường lạy an khinh cõi lòng...

Xin Thường Niệm
Nam Mô A Di Đà Phật