Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Chúng Sanh Không Hiểu Rõ Chân Tướng Sự Thật Nghiệp Chướng Vĩnh Viễn Không Thể Tiêu.


 

Sáu cõi là thế nào vậy?
Tiêu nghiệp chướng, ba đường thiện tiêu nghiệp chướng của nghiệp thiện, đều phải tiêu mới được, ba đường ác tiêu nghiệp chướng của nghiệp ác, toàn là tiêu nghiệp chướng. Thế nhưng chúng sanh không hiểu rõ chân tướng sự thật, nghiệp chướng vĩnh viễn không thể tiêu, vì sao vậy? Tiêu nghiệp chướng họ lại tái tạo nghiệp chướng, nếu họ không tạo nghiệp thì nghiệp chướng chẳng phải đã tiêu hết rồi sao? Một mặt đang tiêu một mặt đang tạo, ở trong ba đường thiện một mặt đang tạo một mặt khởi tâm tham luyến, tham ái, tham không được thì oán hận; trong ba đường ác chịu khổ chịu nạn là tiêu nghiệp chướng của ác nghiệp, thế nhưng họ tiêu nghiệp chướng họ không cam tâm, oán trời trách người, cho nên họ lại tạo ác nghiệp, đây là chân tướng sự thậtNam Mô A Di Đà Phật!
Hoa Nghiêm Áo Chỉ_ Phần 30
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.