Đạo và đời

[Khai Thị]: Chịu Cái Khổ Nhỏ Lúc Này Để Giải Quyết Cho Xong Ác Báo Từ Vô Lượng Kiếp Đến Nay, Thật Là May Mắn Lớn.


- Lâm chung teo quắt lại và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chướng từ nhiều kiếp. Vì người ấy dốc lòng tu Tịnh nghiệp nên chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong hiện đời.


- Nếu bảo do tu trì tinh tấn nên thân ngày càng yếu. Lời này chẳng xác đáng, còn vướng lỗi là khiến cho kẻ tín tâm nông cạn nhân đó bèn lui sụt. Phải biết rằng: người niệm Phật quyết định tiêu trừ được nghiệp chướng; NHỮNG NGHIỆP CHƯỚNG HIỆN TIỀN CHỈ LÀ NHỮNG ÁC BÁO PHẢI ĐỌA TRONG TAM ĐỒ CỦA ĐỜI TƯƠNG LAI CHUYỂN THÀNH BỆNH KHỔ TRONG ĐỜI HIỆN TẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT CHO XONG ĐÓ THÔI!


- Kinh Kim Cang dạy: “Trì kinh Kim Cang có điều nhục nhỏ như bị người khác khinh miệt, chính là diệt được cái khổ Tam đồ ác đạo trong nhiều kiếp”. Đấy chính là phước dày, sẽ được vãng sinh Tây Phương. Chịu cái khổ nhỏ lúc này để giải quyết cho xong ác báo từ vô lượng kiếp đến nay, thật là may mắn lớn. Chớ học theo kẻ chẳng biết sự việc chi, bảo: “Vì tu trì đến nỗi mắc bệnh hay bị chết!”.


- Pháp sư Huyền Trang khi lâm chung còn có chút bệnh khổ, lòng ngờ những kinh mình dịch có chỗ nào sai lầm chăng? Liền có một vị Bồ-tát an ủi rằng: “Tội báo trong những kiếp trước của Sư sẽ do nỗi khổ nhỏ này mà tiêu. Đừng hoài nghi nữa!”.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Ấn Quang Đại Sư
Trích: Gia Ngôn Lục