Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Các Bạn Trong Lúc Tu Học Cần Phải Giữ Tâm Kiên Định


Hiện nay có người giảng nói kinh A Di Đà là giả, Phật A Di Đà là không có thật. Việc làm này đã đoạn mất đi biết bao nhiêu huệ mạng chúng sanh. Chúng ta quyết định không được đem tri kiến của phàm phu để nhìn Phật Bồ-tát. Dùng tri kiến phàm phu nhìn Phật Bồ-tát thì Phật Bồ-tát đều biến thành phàm phu, đây chính là phỉ báng Phật. Phần trước đã nói qua cái tội lỗi này rất nặng, rất nặng. 

Họ không những đi tuyên dương khắp nơi, còn đi viết thành văn tự, viết thành sách để lưu thông, cái tội lỗi này là rất nặng. Cái kết tội báng pháp này không phải ở một mình họ hiểu lầm, không phải cá nhân họ thấy sai, nghĩ sai. Tương lai cái thế gian này, những văn tự, trước tác này của họ, chỉ cần thế gian vẫn còn tồn tại một quyển, có một bài văn tự này tồn tại thì họ không thể ra khỏi địa ngục A-tỳ.


Nam Mô A Di Đà Phật!
(HT Tịnh Không)