Đạo và đời

[Khai Thị]: Bảy Ngày, Bảy Đêm Một Câu Phật Hiệu Không Gián Đoạn - Đó Mới Gọi Là Phật Thất.


Chiều nay, pháp sư Ngộ Thông đến chỗ tôi, ở bên ngoài, ông ta làm rất nhiều chuyện náo nhiệt. Tôi bảo ông ta:
“Thứ gì cũng đều là giả - Rỗng tuếch !”

Kinh Kim Cang dạy chẳng sai:
“Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng”,
“hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng”.

Điều gì là thật ?
Vãng sanh thế giới Cực Lạc là thật, tâm địa thanh tịnh là thật.

Ngày hôm nay, ông ta nói với tôi muốn tổ chức Phật Thất, đại khái là quy mô rất đáng nể. Tôi bảo ông ta:

- Tốt nhất là Phật Thất đừng vượt quá mười người. Nếu mười người ấy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, mười vị Phật ! Tuyệt diệu thay !

Quý vị mấy ngàn, mấy vạn người đả Phật Thất xong, đời sau là ngạ quỷ, súc sanh, hay đọa địa ngục thì chẳng có ý nghĩa gì hết !

Bảy ngày bảy đêm một câu Phật hiệu không gián đoạn, không xen tạp, đó gọi là Phật Thất.

Nói chung là đối với người mới học, bảy ngày sẽ chịu không nổi; trước hết, hãy bắt đầu bằng một ngày một đêm, sau đó lại tăng thành hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, tăng lên dần dần.
Vẫn là mười người ấy, đừng nên thay người khác, đấy gọi là người thật sự thành tựu.

Thời kỳ Mạt Pháp, “tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng”, người xuất gia phải chú tâm cẩn thận, hôm nay tôi nhắc nhở thầy ấy.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không.