Đạo và đời

Hoa Dại


Nhân chụp được bông hoa dại, lái sang kẻ dại người khôn (có lẽ người viết hơi dại nên nội dung và hình không ăn nhập gì)

Nhưng, khôn và dại để làm gì, khi một kiếp người đi qua, chẳng thể phân biệt nổi, ta đã từng khôn hay dại ở trên đời này. Quả đất thì rộng, phận người thì mỏng tang như bóng nước chim trời. Vậy mà, giữa thế nhân muôn kẻ cứ muốn tranh giành, bon chen đủ loại mệt bở hơi tai.

Khôn khôn, dại dại như một kiểu tiết tấu phi lí mới giữa thời kì này. Chẳng ai xác định được ranh giới nào rõ ràng nữa, nhưng cái kết cục của con người, dẫu khôn hay dại thì cũng chỉ về với cõi vô thường của lẽ sống ngắn ngủi mà thôi…

Còn không mau tìm đường giải thoát sanh tử luân hồi!

A Di Đà Phật!