Đạo và đời

[Hộ Niệm]: Quá Trình Mạng Chung Của Người Niệm Phật.


 

 Liên quan đến tình trạng lâm chung của người vãng sanh, trong “Kinh A Di Đà” nói rất tóm gọn, chỉ có 2 câu:

1.  Khi lâm chung, Phật và Thánh Chúng hiện tiền đón tiếp.

2.  Khi mạng chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh.

 Nhưng trong “Quán Kinh” thì lại nói rất là tỉ mỉ, chia thành từng chi tiết mà nói, chúng ta có thể qui nạp thành 9 điều nhỏ như sau:

 1. Phật và thánh chúng đến:

Hành giả khi lâm chung, Phật A Di Đà, Bồ Tát và Thánh Chúng, rầm rộ mà đến, cờ phướn lọng phan rợp trời, trống nhạc vang vọng khắp hư không.

 2. Thị giả cầm hoa:

Chỉ thấy Quán Âm Thế Chí 2 vị Đại Bồ Tát tay cầm đài sen báu một cách trang trọng, cung kính mà đứng ở hai bên Phật A Di Đà, rất thân thiết chờ đợi chúng ta ngồi lên đài sen báu.

3 . Di Đà phóng quang:

Lúc này, Phật A Di Đà phóng hào quang rực rỡ chiếu thẳng đến thân hành giả, hành giả khi được hào quang của Phật chiếu, tất cả nghiệp chướng, liền tiêu trừ, tâm được an ủi, lòng rất vui mừng, do trong lòng vui mừng nên an nhiên mà mạng chung.

4. Phật A Di Đà đưa tay vẫy gọi tiếp dẫn:

Lúc này, Phật A Di Đà và vô số hóa Phật đồng thời duỗi cánh tay xuống, vẫy gọi và tiếp dẫn hành giả.

5. Nắm lấy tay lên đài sen báu:

Hành giả được Phật duỗi cánh tay xuống tiếp dẫn thân tâm tự nhiên nhẹ nhàng bay bổng lên, ngồi thẳng trên đài sen báu.

6. Di Đà tán thán, an ủi:

Phật A Di Đà đích thân khai kim khẩu cùng với Bồ Tát và thánh chúng đồng thanh tán thán Phật A Di Đà nói rằng: này thiện nam tử, do con xưng danh hiệu Phật, chư tội đều tiêu diệt, ta đến đón con.

7. Hành giả hoan hỷ:

Lúc này, hành giả đã thấy được Phật hiện thân đến đón, lại thấy Bồ Tát cầm đài sen báu đứng chờ, lại thấy được hào quang của Phật chiếu thẳng vào thân mình, lại được tay của Phật duỗi xuống vẫy gọi tiếp dẫn, sau đó lại thấy bản thân đã ngồi lên đài sen báu, hơn nữa còn nghe được âm thanh tán thán, an ủi của Phật, vui mừng vô cùng, vô cùng mừng vui, không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được, bèn liền ở trong đài sen báu, cúi đầu lễ Phật.

8. Thấy nghe của hành giả:

Tất cả những điều vừa kể trên, với người vãng sanh, đều sẽ trải qua, tận mắt thấy biết rõ ràng, tận tai nghe thấy cũng thật rõ ràng, thần trí không có mãi mai mơ màng gì cả.

9. Theo Phật vãng sanh:

Hành giả còn đang ở trong đài sen báu lễ Phật, khi ngẩng đầu lên, thì đã đến quốc độ của Di Đà rồi, liền hóa sanh vào trong ao thất bảo.

 Do đó biết được, mỗi một người vãng sanh, từ lúc lâm chung Phật đến nghinh tiếp, cho đến sau khi mạng chung, theo Phật vãng sanh, mỗi một cảnh trạng, đều tự thân nghe, thấy rõ ràng, không một chút mơ hồ. Vốn dĩ không có chuyện ‘tâm thức điên đảo’ gì cả, người người đều rất hân hoan vui mừng mà mạng chung.

 Vì thế, chúng ta người niệm Phật, đều là hân hoan vui mừng mà chết.

Nam Mô A Di Đà Phật.
(Chùa Hoằng Nguyện phòng nghe nhìn. Cs Huệ Chánh dịch (Tịnh Quy) Ngày 11/5/2019.
(Bài từ fb Chuyên niệm A Di Đà Phật)