Đạo và đời

[GƯƠNG NHÂN QUẢ]: Những Người Lúc Còn Sống Sanh Tâm Ác Nhân Với Cha Mẹ Lúc Mất Thân Người Đọa Vào Địa Ngục Xạ Nhãn


ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: NHỮNG NGƯỜI LÚC CÒN SỐNG SANH TÂM ÁC NHÃN ĐỐI VỚI CHA MẸ, BẤT HIẾU NGỖ NGHỊCH, NUÔI CON ĐẾN TUỔI GIÀ BÓNG XẾ BỊ CON MÌNH NGƯỢC ĐÃI LÀM SAO KHÔNG ĐAU LÒNG...SAU KHI MẤT THÂN NGƯỜI ĐOẠ VÀO ĐỊA NGỤC XẠ NHÃN (MÙ MẮT).

Xạ Nhãn Địa Ngục là địa Ngục Mù Mắt: Kinh luận nói: Lúc sanh tiền lấy ác tâm ác nhãn đối đãi với cha mẹ đây là bất hiếu. thử nghĩ đời người khi đến tuổi xế chiều như gọn đèn trước gió, con cái đối đãi với mình bất hiếu như vậy làm sao mà không đau lòng.

"Bá thiện hiếu vi tiên", chữ hiếu là cái gốc của sự làm người. Gia đình là nền tảng của sự giáo dục. Chúng ta có thể hiếu thuận, tức là con cái học tập noi theo cái gương tốt nhất bởi vì ngày nay nền giáo dục không coi trọng giáo dục đạo đức. Trẻ con từ nhỏ chỉ biết đi học không biết cảm ơn ân, càng không biết thể hội sự nuôi nấng cực khổ của cha mẹ. Hiện nay đứa trẻ sau khi ra đời, cha mẹ đem tất cả thứ tốt đều cho nó, từ thuở nhỏ được nuông chìu thương yêu, khi trưởng thành thì nó tự nhiên ngỗ nghịch bất hiếu, là ai tạo thành?. 

Tam Tự Kinh nói: Dưỡng bất giáo phụ chi hóa là nuôi không dạy lỗi của cha mẹ, từ thuở nhỏ không dạy quả báo của tương lai tức là nó bất hiếu. Kinh lại nói tội nhân ở trong Địa Ngục này tiêu nghiệp hết nếu được thân người. Quả báo trong thân người là mù mắt, lưng gù, thọ mạng ngắn ngủi. Kẻ đọa vào địa ngục này vĩnh viễn ở trong tối tăm cho dù được thân người cũng vô phương thấy được ánh sáng. 


Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích Địa ngục biến tướng đồ - Họa sư Giang Dật Tử và HT Tịnh Không)