Đạo và đời

[ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ]: Những Người Lúc Còn Sống Đối Đãi Cha Mẹ Và Sư Trưởng Không Tốt Chết Đọa Địa Ngục Giác Định Thủ NãoĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ: NHỮNG NGƯỜI LÚC CÒN SỐNG ĐỐI ĐÃI CHA MẸ VÀ SƯ TRƯỞNG KHÔNG TỐT VỚI TÂM NGẠO MẠN; LÀM CHÚNG SANH KHỔ NÃO, SỢ HÃI, THỐNG KHỔ....SAU KHI MẤT THÂN NGƯỜI, HỌ SẼ BỊ ĐỌA VÀO ĐỊA NGỤC GIÁC ĐỊNH THỦ NÃO ĐỂ THỌ TÔI (ÉP ĐẦU NÁT NHƯ TƯƠNG). CHẾT RỒI SỐNG LẠI TIẾP TỤC BỊ HÀNH HÌNH.

Giác Định Thủ Não Địa Ngục: Kinh luận nói lúc sanh tiền lấy tâm ngạo mạn đối với cha mẹ với sư trưởng, hoặc là mô phạm như pháp hoặc lấy các thứ khổ đối đãi với chúng sanh: như chụp đầu, ép đầu của động vật khiến cho sợ hãi, thống khổ. Phàm là tạo những tội nghiệp trên thì đọa vào ngục này chịu khổ.


Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích Địa Ngục Biến Tướng Đồ - Họa sư Giang Dật Tử và HT Tịnh Không)