Đạo và đời

[ẤN QUANG ĐẠI SƯ]: Vì Sao Niệm Phật Cảm Thấy Rất Nhiều Vọng Tưởng?


NIỆM PHẬT BIẾT CÓ VỌNG TƯỞNG LÀ LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT!!!

Niệm Phật biết có vọng tưởng là lợi ích của niệm Phật. Khi không niệm Phật, hoàn toàn nằm trong hang ổ vọng tưởng, cho nên không biết. Biết có rất nhiều vọng tưởng, cho nên tinh tấn niệm Phật mới là người chân niệm Phật.

Vào lúc không niệm Phật, tuy có nhiều vọng tưởng nhưng không thể nào biết được, chứ không phải khi không niệm Phật thì không có vọng tưởng. Ví như căn nhà trống rỗng, cho dù là đôi mắt sáng đến mấy cũng không thể nhìn thấy bụi. Nếu có một tia sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, liền nhìn thấy bụi trong tia sáng bay lên bay xuống, không ngừng không nghỉ. Mà khi chưa có ánh sáng, cứ không nhìn thấy có bụi. Do đó, biết được khi niệm Phật thấy có vọng tưởng, vẫn là lợi ích của niệm Phật. Khi không niệm Phật, hoàn toàn nằm trong hang ổ của vọng tưởng, cho nên không biết. (Lá thư phúc đáp cư sĩ Chân Sư Giác)

Niệm Phật biết có vọng tưởng là lợi ích của niệm Phật. Nếu không niệm Phật, làm sao ông biết được vọng niệm nhiều như vậy chứ? (Lá thư thứ nhất phúc đáp cư sĩ Ôn Quang Hi)'

Nam Mô A Di Đà Phật!