Lịch Giảng Pháp

 09:30 Pháp Hội Trung Phong Tam Thời - Thượng Cúng


 10:36 Niệm Phật


 13:30 Pháp Hội Trung Phong Tam Thời - Đệ Nhất Pháp Sự


 15:50  Pháp Hội Trung Phong Tam Thời - Đệ Nhị Pháp Sự


 18:00  Pháp Hội Trung Phong Tam Thời - Đệ Tam Pháp Sự


 20:04  Niệm Phật 


Thoạt nhìn, dễ hiểu lầm đây chỉ là một thứ khóa tụng nhằm hồi hướng cho các vong linh sau khi Phật thất viên mãn. Thế nhưng, càng đọc kỹ, càng thấy mỗi một lời khai thị trong bản pháp sự khoa nghi này đúng là kim chỉ nam cho người tu Tịnh Độ. Càng đọc, chúng tôi càng nhận thấy tư tưởng của Trung Phong quốc sư qua những lời khai thị hoàn toàn nhất quán với tư tưởng của lịch đại tổ sư Tịnh tông. Dường như, trong các trước tác, ngài Ngẫu Ích chịu ảnh hưởng của ngài Trung Phong rất nhiều, nhưng do kiến văn thô lậu, hữu hạn, chúng tôi không dám đoan chắc điều này. So với tác phẩm Tịnh Độ Sám Nguyện của ngài Tuân Thức, ý nghĩa, văn chương, khai thị, thứ tự tác pháp của Tam Thời Hệ Niệm đều vượt trội. Nhất là trong pháp sự này, đối tượng quy kính hoàn toàn chuyên nhất nơi Tây Phương Tam Thánh, không lễ bái quá nhiều danh hiệu thập phương chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn Tăng như trong Tịnh Độ Sám Nguyện, khiến tư tưởng “nhất tâm chuyên niệm, hồi hướng phát nguyện vãng sanh” của Tịnh tông càng được củng cố mạnh mẽ, người hành trì cũng dễ chú tâm hơn. 

Read more: https://hoiquanadida.com/kinh-tang/huong-dannghi-thuc-trung-phong-tam-thoi-he-niem-toan-tap-2266.html#ixzz7JtGBDAlh